מאגר כתבי עת · עט ואתיקה

  גליון 92 · תאריך פרסום אוקטובר 2009 · עט ואתיקה

ייצוג לקוח בהתנגדות למתן צו קיום צוואה

העובדות:

משרד עו"ד יצג מנוחה בעניינים שונים. בין היתר משרד עו"ד ערך עבור המנוחה מספר צוואות.

לבקשת הזוכה על פי הצוואה הגיש משרד עו"ד בקשה למתן צו קיום צוואת המנוחה. אחד הנכדים ואחיינה של המנוחה הגישו התנגדות למתן צו קיום הצוואה.

בתצהיר אחד העדים לצוואה, אשר צורף להתנגדות, נטענו טענות בעניין דרך התנהלות העניינים במהלך חתימת הצוואה האחרונה.

עו"ד שאל האם קיימת מניעה להמשיך ולייצג את המבקש או האם עו"ד אחר ממשרדו שלא הכיר את הצוואה ו/או נסיבות חתימתה, ראשי לייצג את המבקש.

עמדת ועדת האתיקה:

במידה ועדות עו"ד דרושה לצורך ניהול ההליכים המשפטיים, כי אז לא יוכל עו"ד לייצג את המבקש, ואולם עו"ד אחר ממשרדו יוכל לייצגו.

(55817)

חיסיון

העובדות:

עו"ד יצג חברה במשך שנים רבות, בעבר באופן מוחלט וכיום בנושאים ספציפיים. בין יתר הנושאים ייצג עו"ד את החברה בפרוייקט נדלני כלשהו.

עו"ד ייצג גם את ה"ה א. ו-ק. ותאגידים שונים עימם הם קשורים בנושאים שונים.

עו"ד הציע לה"ה א. ו-ק. השקעה בפרוייקט הנדלני של החברה.

עו"ד ייצג הן את החברה והן את ה"ה א. ו- ק. (אשר הקימו לצורך כך חברה הקרויה בשם ק.) במגעים, על מנת שחברת ק. תרכוש את הפרוייקט הנדלני, ובין היתר ניסח עבורם הסכמים, הוחלפו טיוטות, ההסכמים נחתמו, וכן התקיימו פגישות עם צדדים שלישיים.

לימים חברת ק. לא שילמה שכ"ט למשרד עו"ד, ושיק אשר ניתן על ידם חולל בהעדר כיסוי. משכך משרד עו"ד הגיש תביעה כספית ובקשה לצווי עיקול נגד חברת ק..

עו"ד שואל האם ביכולתו להעיד בהליכים המשפטיים והאם קיים חיסיון ו/או סודיות על המגעים וההסכמים שנחתמו.

עמדת ועדת האתיקה:

על עו"ד להתייצב למתן העדות בהליכים המשפטיים. במהלך העדות יהא על עו"ד לכבד את החלטת המותב בעניין החיסיון, זאת בכפוף למתן אפשרות למי מהצדדים שיתנגד לערער על ההחלטה.

(55613)

עדות עו"ד עבור לקוחו

העובדות:

עו"ד יצג נאשם בהליך פלילי.

במהלך המו"מ עם המאשימה, עוד בטרם השיב הנאשם לכתב האישום, נמסר לעו"ד כי עמדת המאשימה היא מאסר על תנאי, קנס ופיצוי. כשהגיע מועד ההוכחות הודיעה המאשימה לעו"ד, כי העמדה העונשית הנה מאסר בפועל.

לאחר דיון ההוכחות וטרם הכרעת הדין, ביקש עו"ד רשות, כי במידה וביהמ"ש ירשיע את הנאשם, הוא יוכל להעיד במסגרת הטיעונים לעונש על עמדת המאשימה כפי שנמסרה לו תחילה בטרם השיב הנאשם לאישום.

לטענת עו"ד המדובר בהבטחה שלטונית ועל המאשימה לעמוד בהתחייבויותיה כאשר אין נימוקים ו/או שינוי נסיבות המצדיקים שינוי בעמדת המאשימה.

עמדת ועדת האתיקה:

על עו"ד להתפטר מהייצוג בשלב בו נודע לו על חובתו להעיד עבור לקוחו, גם אם זה לעניין הטיעונים לעונש.

(55862)

ייצוג נתבע וצד שלישי יחדיו

העובדות:

עו"ד יצג בשנת 2005 את י. שנתבע על ידי ב. בגין אי תשלום דמי שכירות.

י. שלח הודעת צד שלישי נגד ג., לפיה ג. אחראי על מלוא החובות בגין אותו עסק.

ג. טען, כי תביעתו של ב. מופרכת ויש לדחותה.

התביעה שהגיש ב. נמחקה מאחר ולא הופיע לדיון ההוכחות. לאחר מחיקת התביעה חתמו י. ו- ג. על הסכם פשרה במסגרתו נקבע, כי ג. יהיה אחראי על כל תביעה.

בסוף שנת 2008, ב. הגיש בשנית נגד י. את תביעתו שנמחקה בסדר דין מהיר. לאור הסכם הפשרה י. ו- ג. הסכימו, כי ג. ישא לבדו בעלויות.

עמדת י. ו- ג. הנה, כי דין התביעה להידחות. ג. ו- י. פנו אל עו"ד וביקשו, כי ייצג את שניהם כך שתוגש הודעת צד שלישי מטעם י. נגד ג., כאשר ג. מצידו יסכים למתן פסק דין חלקי לטובת י., פסק דין שיקבע, כי ככל שיפסק סכום כלשהו לטובת ב. הרי שג. ישא בו.

עו"ד שואל האם קיימת מניעה אתית לייצוג כאמור.

עמדת ועדת האתיקה:

עו"ד לא יוכל לייצג את י. ו- ג. יחדיו אם יגיש בשם י. הודעת צד שלישי נגד ג..

(55615) 

קבלת קהל במקום אשר אינו משרד עו"ד

העובדות:

בעלת בניין משרדים משכירה חדרים לבעלי מקצוע (אשר אינם עו"ד) לפי שעות.

הוצע לעו"ד להגיע אחת לשבוע, או יותר לפי דרישה, ולקבל קהל לצורך מתן חוות דעת, וזאת בחדר שיוקצה לו לצורך כך.

המדובר במקום המקבל לטיפול אוכלוסייה חלשה ביותר, כשבעלת הבניין סברה, כי יהא זה נכון לסייע לפונים בתחומי חיים נוספים, לרבות תחום המשפט, ואם ניתן לעשות כן תחת קורת גג אחת הדבר יקל עליהם.

עמדת ועדת האתיקה:

אין באפשרות עו"ד ליתן יעוץ משפטי במקום אשר משמש למטרות נוספות זולת עבודתו המקצועית של עו"ד (סעיף 4 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), תשמ"ו – 1986). כמו כן, לא ניתן לשתף מי שאינו עו"ד בהכנסות (סעיף 58 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א – 1961), וכן יש להימנע מביצוע פעולות אשר יש בהן כדי שידול לקוחות, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף.

(55859)

אימות חתימה על תצהיר בפקס

העובדות:

עו"ד שואל האם עו"ד המחתים לקוח על תצהיר בפקס, תוך אזהרתו הטלפונית, עובר עבירה אתית.

עמדת ועדת האתיקה:

לא ניתן לאמת חתימה על תצהיר באמצעות הפקס. יחד עם זאת יצויין, כי במידה ועו"ד מאמת חתימה בפקס ומציין זאת באישור, היינו ברור מהתצהיר כי אימות החתימה לא נעשה בפני עו"ד, אין בכך עבירה על כללי האתיקה, ואולם קימת בעיה ראייתית.

(55754)

חיסיון כלפי יורש חוקי

העובדות:

עו"ד טיפל בקיום צוואה של ישראלי שנפטר בגרמניה שם התגורר שנים רבות. צוואת המנוח נערכה בכתב יד בלתי ברור. על פי הצוואה היורשות הן 2 גברות גרמניות ועוד גורמים נוספים בלתי ברורים. ליורשות החוקיות המנוח לא ציווה דבר.

צוואת המנוח קוימה בגרמניה, ואולם עקב קיומו של חשבון בנק בארץ, פנה עו"ד הגרמני אל עו"ד השואל לצורך טיפול בקיום הצוואה בארץ.

עו"ד השואל הגיש בקשה לצו קיום צוואת המנוח. ב"כ היועמ"ש ביקש אישורים בדבר משלוח הודעות לכל היורשים, אולם הדבר לא היה בר ביצוע עקב היות חלק ממקבלי הירושה בלתי ניתנים לאיתור.

עו"ד השואל פנה אל עו"ד הגרמני בבקשה לנסות ולאתר את כתובות כל היורשים על פי הצוואה, וכתוצאה מכך התבקש להפסיק את הטיפול בתיק.

לאחרונה פנתה אל עו"ד השואל עו"ד מהארץ אשר מייצגת את אחת מבנות המנוח. נודע לה כי משרד עו"ד השואל טיפל בעניין שלא הסתיים, וביקשה מסמכים כגון תעודת פטירה, העתק מהצוואה וכן מידע על עיזבונו של המנוח, וזאת על מנת להוציא צו ירושה עבור היורשות החוקיות של המנוח.

עו"ד השואל טוען, כי ברור שלא יוכל להמציא הצוואה, שכן ברגע שאותה עו"ד תראה את הצוואה היא לא תוכל להצהיר בבקשתה כי אין צוואה. הדבר עשוי להתגלות גם ע"י הרשם לענייני ירושה לאחר הגשת הבקשה.

עו"ד שואל עד כמה רשאי הוא לסייע לעו"ד בארץ בהמצאת מסמכים ומידע בעניין.

עמדת ועדת האתיקה:

במידה והוגשה בקשה לצו קיום צוואה, המסמכים שהוגשו לרשם לענייני ירושה אינם חסויים. במידה ולקוחות עו"ד השואל אינם מסכימים כי יעביר את המסמכים המקוריים, כי אז באפשרותו להפנות את עו"ד בארץ לרשם לענייני ירושה או לתיק הנ"ל.

(55860)

תשלום שכ"ט למגשר בניגוד לרצון הלקוח

העובדות:

עו"ד יצג תובעת בתביעת רשלנות רפואית.

על פי הצעת בית המשפט וכל הצדדים לתביעה, לרבות התובעת, נערכה ישיבת גישור, ובסופה הוצע סכום לפשרה, כאשר הוסכם כי כל אחד משלושת הנתבעים ישלם לתובעת שליש מהסכום שהוצע.

שניים מתוך שלושת הנתבעים הסכימו לפשרה ובסופו של דבר נחתם הסכם פשרה בין שני הנתבעים לתובעת. ההליך המשפטי מול הנתבע השלישי המשיך כאשר בסופו של דבר ניתן פסק דין נגדו.

שלושת הנתבעים שילמו את חלקם בשכר המגשר אולם התובעת סירבה לעשות כן וכתבה לעו"ד: "אתה אינך ראשי להעביר שום כסף לאף גורם ללא אישור שלי".

עם קבלת פסק הדין וקבלת הסכום הסופי מהנתבע השלישי הודיע עו"ד לתובעת כי חלקה בשכ"ט המגשר מעוכב בחשבון פיקדונות עד להוראה אחרת. עוד צויין, כי במידה ותסרב יפנה עו"ד לקבל הוראות מלשכת עורכי הדין.

עמדת ועדת האתיקה:

במידה ועו"ד לא קיבל את הסכמת הלקוחות לדאוג לתשלום שכרה של המגשרת, אינו רשאי להעביר לה כספים נוספים של הלקוחה בניגוד לרצונה.

(55463)


© ëì äæëåéåú ùîåøåú ììùëú òåøëé äãéï áéùøàì - åòã îçåæ úì àáéá åäîøëæ