מאגר כתבי עת · עט ואתיקה

  גליון 77 · תאריך פרסום אוגוסט 2004 · עט ואתיקה

האם מאמן שהושעה ימשיך לאמן מתמחים? - קריאה לתיקון החוק

חברות וחברים יקרים,
ברצוני לייחד את הדיבור הפעם על מצב דברים לא ראוי, שלדעתי מצריך שידוד מערכות, ולמצער, בחינה מדוקדקת שלהן. על-פי המצב הנוהג כיום, אין כל מניעה מצדו של עו"ד שהושעה, לשוב באופן אוטומטי, לאחר תקופת השעייתו, ולאמן מתמחים, מכוח ההיתר שניתן לו קודם להשעייתו. אני סבור, כי זהו מצב בלתי מתקבל על הדעת, ואני קורא, גם מעל במה זו, לתקן בדחיפות את המעוות.
על-פי כלל 1 לכללי לשכת עורכי הדין (רישום מתמחים ופיקוח על התמחות), התשכ"ב1962-, עו"ד הרוצה לאמן מתמחה, מגיש ללשכה בקשת אישור. לאחר קבלת אישור הלשכה, רשאי המבקש, ככלל, לאמן מיום האישור. עלפי הדין המצוי, רשאית הלשכה לבטל את תואר המאמן בהתקיים אחת הנסיבות האמורות בסעיף 30 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א1961- (להלן: "החוק"): הלשכה נוכחה, על פי קובלנה של ועד מחוזי, היועהמ"ש לממשלה או פרקליט המדינה, שהחבר לא מילא כראוי את תפקידו כמאמן, החבר הורשע על-ידי בית-דין משמעתי ולאור הרשעתו סבורה הלשכה שאין הוא ראוי לשמש מאמן.
לכאורה, מדובר בהסדר ממצה וראוי. דא עקא, שההסדר הנ"ל אינו אלא "אות מתה", שכלל אינו נאכף בפועל. הועד המרכזי אינו מטפל באופן קבוע ומסודר בנקיטת הליכים לביטול אישור המאמן, לנוכח הרשעת עוה"ד ע"י בית הדין המשמעתי. לשון אחר, עו"ד שהורשע בביה"ד המשמעתי, חוזר לחנך דור חדש של מתמחים, וזאת מבלי להידרש ולהגיש "בקשת אישור" לפי סעיף 29 לחוק, ומבלי שכשירותו להמשיך לעשות כן נבחנת, חרף הרשעתו בדין. זהו עיוות שחובה לתת עליו את הדעת. ויוטעם, תפקיד המאמן איננו טכני אלא מהותי. זוהי דמות האב
אשר בהדרכתה עורך המתמחה את צעדיו הראשונים בפרקטיקה המשפטית. המאמן אמור להיות לא רק "בוס" אלא גם מורה ומנחה לחיים המקצועיים.
אשר על כן, ראוי לדעת הח"מ, להוסיף סעיף לחוק, אשר יעגן את החזקה הראויה, כי עונש של "השעיה לתקופה קצובה שלא תעלה על עשר שנים" שהוטל על עו"ד, הינו נסיבה כבדת-משקל שבעטיה יישלל, מניה וביה, אישור המאמן של החבר שנענש, ועל החבר יהיה מוטל הנטל לבקש מחדש את אישור המאמן ולנמק את בקשתו. על כן, מוצע בזה כי לחוק יתוסף סעיף 30א, בנוסח דלהלן: "ביטול אישור במקרים מיוחדים:
30א. על אף האמור בסעיף 2(30), יבוטל אישור המאמן לחבר אשר הוטל עליו עונש כאמור בסעיפים 4(68) ו68-(5) לחוק, ויינתן מחדש רק לאחר שהחבר אשר הוטל עליו עונש כאמור, הגיש בקשה חדשה לאישור כמאמן ובקשה זו אושרה ע"י ועדת ההתמחות שליד הועד המרכזי. ועדת ההתמחות תיתן לחבר הזדמנות לטעון טענותיו בפניה, בטרם תכריע בעניין בקשתו החדשה, כאמור".
הבחינה המחודשת ע"י ועדת ההתמחות מיועדת גם לבחון את בקיאותו של החבר בחוק ובהלכה הפסוקה, נכון למועד הגשת הבקשה החדשה כאמור.
מובן הוא, כי עד לתיקון החוק כמוצע לעיל, יש לפעול בדחיפות לאכיפתו הנמרצת של סעיף 2(30) לחוק
- לפחות בכל הנוגע לחבר אשר שב לפעילות רגילה לאחר שהושת עליו עונש של "השעיה לתקופה קצובה שלא תעלה על עשר שנים" או "הוצאה מן הלשכה"
- באמצעות הקמת וועדה שתבחן את הצורך להפקיע מידיו של החבר שהושעה את האפשרות לשמש כמאמן, תוך בחינת עניינו לפי נסיבותיו האישיות וחומרת מעשיו ועונשו.

לשירותכם בכל עת,
אילן בומבך, עו"ד
יו"ר ועד מחוז תל-אביב והמרכז

מהנחיות ועדת האתיקה

הבהרות והנחיות ועדת האתיקה
א.תשומת לב החברים מופנית לכך כי אם עורך דין מעוניין להתפטר מייצוג של לקוח בבית המשפט עליו להגיש בקשה מיוחדת לבית המשפט אשר ידון ויפסוק בה.
ב.הודעה זו מופצת לחברים בגליון זה שכן, לאחרונה, מתרבים המקרים שבהם מזלזלים החברים ואינם מופיעים למשפטים מבלי שקיבלו לכך היתר מביהמ"ש וכמובן שהדבר מכביד וגורם לקשיים בניהול המשפטים.
ג.לתוספת הבהרה יצויין כי עצם הגשת בקשת השחרור מהייצוג עדיין אינה מהווה שחרור מהייצוג ואינה משחררת את עורך הדין ומשלא התקבל שחרור כזה, חובה על עוה"ד להמשיך את הייצוג.

 

עורכת-דין כמושבעת בבית משפטבארצות הברית

פעילות מקצועית - שונות

1.עורכת דין ישראלית שהינה גם אזרחית ארה"ב זומנה להצטרף כמושבעת בבית משפט בארה"ב.
2.שואלת עורכת הדין האם קיימת מניעה מלכהן כחברה בחבר המושבעים במשפט האמור בארצות הברית.

עמדת ועדת האתיקה:
הועדה השיבה לפונה כי אין מניעה לכך שעורכת הדין תכהן בחבר המושבעים בבית המשפט בארצות הברית.
(39085)
עוה"ד ולקוחו

השאילתא:
האם חייב עו"ד להמציא ללקוח לפי דרישתו, מעבר לפסקי דין והחלטות מעין שיפוטיות, כל מסמך שהלקוח דורש מתיק העבודה של עוה"ד

העובדות:
1.עו"ד פנה לועדה בדבר זכות הלקוח לקבל כל מסמך מתיקו.
2.בכל תיק שמתנהל אצל עו"ד ישנם מעבר לפסקי דין ולהחלטות שיפוטיות גם מסמכים רבים שהם בגדר ניהול שוטף של התיק.
3.שואל עוה"ד עד כמה הוא חייב להמציא ללקוח מסמכים או צילומי מסמכים מתוך התיק המתנהל אצלו והכולל חומר רב.
עמדת ועדת האתיקה:
ועדת האתיקה סבורה שכל מסמך הנמצא ברשות עורך הדין הוא בבעלות הלקוח. (ראה סעיף 10 לחוק השליחות). לפיכך, הלקוח זכאי לקבל צילום מכל מסמך שהוא.
יצויין כי עוה"ד אינו צריך לשאת בהוצאות הצילומים.
(38816)

חברות מוגבלת ומגבלותיה

פעילות מקצועית - שונות

השאילתא:
1.משרד הבריאות פנה לוועדה כדי לברר המשמעות של הגבלת חברות בלשכת עוה"ד עפ"י סעיף 52 ב' לחוק לשכת עוה"ד, תשכ"א1961-.

2.במיוחד מתבקשת עמדת הועדה לשאלה האם רשאי עו"ד שחברותו מוגבלת להציג עצמו ולהשתמש בתואר "עורך-דין" על מסמכים או להציג עצמו כעו"ד בנוסף לכל תואר אחר.

3.שאלה נוספת שנשאלה היא מהו הדין לגבי עו"ד שחברותו מוגבלת אולם הוא גם פסיכולוג המכין חוות דעת לבית המשפט שבה נכללים נתוניו לגבי פרטי נסיונו והשכלתו גם כעורך דין.

עמדת ועדת האתיקה:
לנוכח פסיקת בית המשפט העליון בבג"צ 4000/93 אלראי - קנבל נ' לשכת עוה"ד על עורך-דין שחברותו מוגבלת להוסיף את המילים "בלתי פעיל" או "בחברות מוגבלת" לאחר התואר עורך דין וזאת על מנת שבפרסום לא תהיה משום הטעיית הציבור.

(38818)

האם חלה חובת ציון התואר עורך-דין במגעיו עם גורמים שונים

פעילות מקצועית - שונות

העובדות:
1.עורך דין הינו חבר בהנהלת עמותות שונות ופועל בהן בהתנדבות.
2.בעמותות אלה הוא אינו מכהן כיועץ משפטי.
3.במסגרת פעילותו הציבורית בעמותות
משתתף עוה"ד, בין היתר, בישיבות ובמפגשים לרבות
פגישות עם עורכי דין.
4.האם חלה על עוה"ד החובה להציג את עובדת היותו עורך-דין בישיבות האמורות.

עמדת ועדת האתיקה:
הועדה השיבה לשואל כי אין הוא חייב להציג עצמו בכל מקרה כעורך דין ואולם כאשר מתנהל מו"מ או דו שיח בין שני צדדים בו השואל משתתף בשם עמותה ראוי שיגלה לצד השני את דבר היותו עורך דין - וזאת על מנת לאפשר לצד השני לשקול באם להיות מיוצג.

(38797)

המגבלות החלות על עו"ד בעקבות מעמדו בחבר מועצת עיר

עיסוקים אסורים/נוספים

העובדות:
1.עורך-דין בעל משרד עצמאי בעיר מגוריו ומתמחה בין היתר בתחום הנזיקין.
2.עוה"ד מוכר בתחום הנזיקין ומטפל
בתביעות רבות בגין נזקי גוף (חבויות) כנגד רשויות
מקומיות לרבות כנגד עירית עיר מגוריו וכנגד חברות הביטוח המבטחות רשויות מקומיות אלו.
3.לאחרונה נבחר עוה"ד כחבר מועצת עיר מגוריו.
4.לאור מצב דברים זה שואל עוה"ד מספר שאלות כדלקמן:
א.לאור האמור בכללי לשכת עוה"ד (חברי גופים נבחרים או ממונים), תשכ"ט - 1969 האם הוא יכול להמשיך ולטפל בתיקי הנזיקין (חבויות) המתנהלים במשרד כנגד עירית עיר המגורים.
ב.יצויין כי מרבית התיקים הנ"ל מתנהלים בפועל כנגד חברות הביטוח של עירית עיר המגורים ולא כנגד העיריה עצמה.
ג.הימנעות מטיפול בתיקים הנ"ל משמעותה קטיעת חלק ארי מפעילותו המשפטית ומהכנסותיו ותהווה הגבלה משמעותית של חופש העיסוק.
ד.עוד שואל עוה"ד האם הוא רשאי לציין את דבר חברותו במועצת עיר המגורים בין השנים 2003 - 2008 בצורה כלשהיא על גבי נייר המכתבים שלו, בכרטיסי הביקור שלו, בשלט הכניסה למשרדו, בפרסום בעתונות ובאתר האינטרנט - וזאת לאור האמור בכללי לשכת עורכי-הדין (פרסומת), תשס"א - 2001 בכלל ובסעיף 3 (ב) (5) בפרט.

עמדת ועדת האתיקה:
א.הועדה השיבה לשואל כי אם מועצת עיר מגוריו צד להליך כלשהו - לא יוכל הוא או עורך דין אחר ממשרדו לייצג צד אחר באותו ענין.
הועדה הפנתה את תשומת לב השואל לכללי לשכת עוה"ד (חברי גופים נבחרים או ממונים), תשכ"ט - 1969.
ב.אם הוא או משרדו לא ייצגו לקוחות בענין בו מועצת העיר צד - אין מניעה לציין את תוארו כחבר מועצת העיר.
ג.יצויין, כי חברות במועצת העיר נקבעת
עפ"י חוק פקודת העיריות (נוסח חדש) ולכן כלל 3 (ב) (5) לכללי לשכת עורכי-הדין (פרסומת), התשס"א2001-מתיר את השימוש בתואר וכן ציונו.
(38799)

עורך הדין ולקוחו

עוה"ד ולקוחו

שאילתא:
1.עורך דין מייצג חברת בנייה (להלן: "החברה") לצורך העברת זכויות של נכסים הרשומים בספרי החברה.
2.במשרדו התקבלה פנייה של עוה"ד שמהותה דיווח על ביצוע העברת זכויות בדירה עפ"י הסכם גירושין בין בני זוג.
3.עורך הדין שלח מכתב לב"כ בני הזוג ובו פירט את כל דרישות מרשתו לצורך ביצוע ההעברה.
4.מזה זמן ממושך לא באה כל פנייה מטעם ב"כ בני הזוג ולעומת זאת הגיעה לעורך הדין פנייה מעו"ד המודיע כי הוא מייצג את האשה ומבקש לקבל את הפרטים הנחוצים מהשואל לצורך קידום רישום הזכויות וביצוע ההעברה מבן הזוג לבת הזוג מכח הסכם הגירושין.
5.עורך הדין לא הצליח לאתר את בא הכח המקורי של בני הזוג ומסתבר כי משרדו נסגר.
6.בנסיבות אלו פונה עורך הדין ומסביר כי בידיו יש יפוי כח בלתי חוזר לטובת עוה"ד המקורי וכיום פונה אליו עו"ד אחר המציג גם הוא יפוי כח. שאלתו של עוה"ד של החברה כיצד עליו לנהוג במקרה זה.

עמדת ועדת האתיקה:
הועדה השיבה לעורך הדין כי יפוי הכח הבלתי חוזר נועד להבטיח את זכויותיהם של בני הזוג.
אם שני בני הזוג מסכימים להסמיך עורך דין אחר אין מניעה לכך שעוה"ד יזקק לפניותו של עוה"ד החדש עפ"י יפוי הכח שיציג לעוה"ד של החברה כשהוא חתום ע"י שני הצדדים.

(39019)

עורך הדין ולקוחו

עוה"ד ולקוחו

השאילתא:
הרשאי עורך דין ליצור קשר עם עד מטעם מרשו שחקירתו הנגדית הופסקה לצורך רענון.

עמדת ועדת האתיקה:
1.הועדה השיבה כי מותר לרענן זיכרון העד אך לא להנחותו. ההנחיה יכולה להתפרש כהדחה או הטרדה.
2.במסגרת שיקולי הועדה הובא בחשבון פסק הדין בתיק עיפ. 840/79 - גבריאלי נגד מדינת ישראל שפורסם בפד"י לה נ2) 371.
3.על פי פסה"ד הנ"ל אין איסור על רענון זכרונו של העד בעת הפסקת חקירתו הנגדית בסוף הישיבה ולקראת הישיבה הבאה.
(38899) 


© ëì äæëåéåú ùîåøåú ììùëú òåøëé äãéï áéùøàì - åòã îçåæ úì àáéá åäîøëæ