מאגר כתבי עת · עט ומס

  גליון 10 · תאריך פרסום · עט ומס

חברות וחברים יקרים,

•דבר היו"ר,
לאחר הפוגה קצרה, יוצא לאור בטאון "עט ומס" במתכונתו החדשה, שתכליתה לתמצת לציבור החברים, בקליפת אגוז, את עיקרי הפסיקה והחקיקה החשובים בתחום דיני המס.
אכן, העיסוק בעניני מיסים הופך קשה יותר ויותר בשל פסקי הדין הסותרים, השינויים התכופים והרפורמות הרבות שהיו ועודן מנת חלקנו בשנים האחרונות.
דומה, כי חוסר העקביות בפסיקה ובחקיקה בתחום זה, עולה על כל תחום אחר בעולם המשפט, ואין לנו אלא לקוות שבטאון זה יסייע לציבור החברים להתמודד עם השינויים והחידושים התכופים בדיני המיסים.

                                בברכת חברים,
              ניסן שריפי, עו"ד, יו"ר ועדת המיסים
              יוסי ברוך, עו"ד, יו"ר ועדת מיסים עקיפים

 

פסיקה, מיסוי שוק ההון:מיסוי אופציות לעובדים - ע"א 7034/99פקיד שומה כפר-סבא נ'יאיר דר


•שוק ההון ומיסוי בינלאומי,עו"ד איתי הכהן
הקצאת אופציות לעובד על פי סעיף 3(ט) לפקודה (לפני תיקון 132). בית המשפט קיבל את טענות המערערים (פקיד השומה) וקבע כי אופציות למניות אשר נסחרות בבורסה ימוסו כהכנסת עבודה במועד הקצאתן ולא במועד מימושן להבדיל מאופציות שאינן נסחרות.
על פי השופטת חיות, קבלת האופציה לרכישת המניה אינה שונה מכל טובת הנאה אחרת אשר ממוסה על פי סעיף 2(2) במועד ההענקה. ישנו דמיון רב בין קבלת טובת הנאה (תלושי קניה, ביגוד וכדומה) לקבלת אופציה לרכישת מניה וזאת מפאת סחירות המניה והאפשרות לקבוע את מחירה וכן העובדה כי האופציה לא הוגבלה בזמן הבשלה.
מבחינת תכלית החקיקה ותכונות האופציה נראה כי מדובר בהכנסה קונקרטית אשר נצמחה ביום ההענקה ועל כן אין טעם להבדילה מטובות הנאה אחרות אשר ממוסות ביום ההענקה.


 

מכירת מוניטין: ע,א 1493/98 שלמה שרון ואחר נ'פקיד שומה - יחידה ארצית לשומה

בית המשפט העליון דן בסוגייה של הגדרת וחישוב מוניטין. בפסק הדין דנים השופטים במאוחד בחמישה ערעורים שעניינם מוניטין שנמכר.
על פי פסק הדין מוניטין מבטא את מכלול היתרונות שנצברו לעסק בשל תכונותיו - מיקומו, שמו הטוב, דימויו, איכות השירותים שהוא מציע ואיכות המוצרים שהוא מספק והרגל לקוחותיו לשוב ולפקוד אותו.
בניגוד לפסקה בעבר, ניתן למכור מוניטין שאינם גלומים בעסק אלא בתכונותיו האישיות של בעל העסק. הנכס הנמכר במוניטין אינו היחס האישי כי אם פירותיו של יחס זה. התכונות האישיות אינן ניתנות להעברה, אולם תיקי הלקוחות כן.
שכיר בחברה יכול ליצור שם טוב בתחום עיסוקו ויכולת למשוך לקוחות ולשכנעם לשוב לעסק. אולם, כל עוד הוא פועל כך, הוא יוצר מוניטין לחברה עצמה ולא לו. אלא אם כן תוכיח (כמו בפרשת שרון) כי הלקוחות זיהו עצמם עמו ולא עם החברה, במסגרתה פעל.
אין מניעה כי "שווי העסק החי, יהיה כלול בשווי המוניטין וזאת בהעדר הגדרה למונח "מוניטין, בפקודה. כדי להוכיח מכירת מוניטין, יש להראות כי לעסק יש מוניטין וכי המוניטין נמכר עם העסק. לאחר מכן יש לחשב את המוניטין.
ישנן מספר שיטות לחישוב ערך מוניטין. על פי "השיטה השיורית" הנהוגה בארה"ב ואותה אימץ בית המשפט, יש לחשב את מחיר ערך השוק של נכסי העסק (מלבד המוניטין) ולהפחית ערך שוק זה מן התמורה עבור העסק- היתרה הינה שויי המוניטין. נוסחה זו תוחל רק במידה והוכח קיום מוניטין.


 


מיסוי בינלאומי

  • חקיקה

ועדת הכספים אישרה את תקנות מס הכנסה הקובעות פטור מחובת הגשת דו"ח שנתי לרשויות המס.
על פי נוסח התקנות, עולה בין היתר כי ניתן פטור מהגשת דו"ח שנתי בגין הכנסות חוץ מנכסים בחו"ל ומרווחי הון שמקורם במכירת ניירות ערך זרים עד תקרה של 270,000 ש"ח בשנה ושולמה בגינן מקדמת מס לפי תקנות מס הכנסה (מקדמות בשל הכנסה שנצמחה או שהופקה מחוץ לישראל) התשס"ד - 2004.
תושבים חוזרים שחזרו לישראל לאחר ששהו תקופה בת 10 שנים בחו"ל, יקבלו פטור מהגשת דו"ח על הכנסותיהם בחו"ל למשך שנתיים.

אישור האמנה עם שוויץ - צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (שוויץ)התשס"ד - 2004

צו המאשר את אמנת המס בין ממשלת ישראל לבין ממשלת שוויץ בדבר מניעת כפל מס לגבי מסים על הכנסה ועל הון. תוקף ההסכם החל מינואר 2002 ואילך.

אישור האמנה עם בלרוס - צו מס הכנסה (מניעת מסי נפל) (בלרוס)התשס"ד - 2004

צו המאשר את אמנת המס בין ממשלת ישראל לבין ממשלת בלרוס בדבר מניעת כפל מס לגבי מסים על הכנסה ועל הון. תוקף ההסכם החל מינואר 2004 ואילך.

עמ"ה 1125/00 שטרית נ' פ"ש ת"א 4,ניתן ביום 9.10.2003

  • מס הכנסהעו"ד אהוד פורת

חלוקת רווחים בפירוק חברה וקבלת פיצויי פיטורין כעסקה מלאכותית: המערער, אדריכל, פעל באמצעות חברה. במסגרת פירוק החברה והקמת חברה חדשה תחתיה, נטל המערער רווחים בלתי מחולקים, תוך תשלום מס בשיעור 10% בלבד לפי סעיף 94ב' לפקודה ופיצויי פיטורין פטורים ממס. ביהמ"ש המחוזי בת"א קיבל את עמדת המשיב וראה בפעולות עסקה מלאכותית לפי סעיף 86 לפקודה. במקרה הנדון הוכח כי שיקולי המס הפכו למטרה העיקרית לפירוק ולכן יש להתעלם ממנו. הערעור נדחה.

ב"ש 4256/03 פלוני נ' פ"ש חקירות חולון, ניתן ביום 23.2.2004

טענת חיסיון למסמך לפי סעיף 235 ג(ג) לפקודה - חיסיון עורך דין לקוח: במשרדו של עו"ד נתפסו 3 מסמכים מכוח ס. 235 ג לפקודת מס הכנסה. פ"ש טען לחוסר חיסיון משום שעורך הדין חשוד בביצוע העבירות. בהמ"ש פסק כי אין חיסיון על שמות לקוחות וזהותם, אלא על מסמכים שהוחלפו בין עורך הדין ללקוח. מסמכים בין עורך דין ללקוח שאינם חוזה מוגמר בין הלקוח לצד ג' חסויים. השפעת החשד הפלילי כנגד עורך הדין לא הוכחה ע"י פ"ש ולכן אין בחשד כלפי עורך הדין כדי לשלול חיסיון.


© ëì äæëåéåú ùîåøåú ììùëú òåøëé äãéï áéùøàì - åòã îçåæ úì àáéá åäîøëæ