מאגר כתבי עת · עט ואתיקה

  גליון 71 · תאריך פרסום יוני 2003 · עט ואתיקה

מילות סיכום עם תום כהונת הועדה

דבר היו"ר

חברות וחברים יקרים,
אתם אוחזים בגיליון האחרון של "עט ואתיקה" היוצא בקדנציה של ועדת האתיקה הנוכחית. מטבע הדברים, אבקש לייחדו לדברי סיום (והתחלה חדשה...).
היו אלה 4 שנים אינטנסיביות ומועילות. אנו, חברי ועדת האתיקה, שמנו לנו למטרה לשמור על כבוד המקצוע וכבוד החברים, במיוחד בתקופות הסוערות אותן חווינו.
בקדנציה החולפת העמדנו את עצמנו לרשות כלל החברים, בהתנדבות מלאה, מתוך רגש עמוק של שליחות ציבורית. הועדה הונחתה על-ידי החובה לשמור על רמתו הגבוהה של המקצוע, מחד גיסא, ועל-ידי הרצון להביא לטיפול מהיר ויעיל בתלונות ובעיקר בבקשות לחוות-דעת, מאידך גיסא.
במהלך כל הקדנציה האחרונה, אשר החלה בחודש יולי 1999, הצליחה הועדה, באמצעות התגייסות מרשימה של חבריה, לקבוע סטנדרטים חדשים כטיפול בתלונות השונות, תוך שעמדנו לרשותם של החברים בכל שעות העבודה ואף מעבר לכך. כמשכנו גם להקפיד שלא יהיה משוא פנים בוועדה. לא אפשרנו לאיש להופיע בפנינו, כדי שלא ליצור אפליה בין עוה"ד, אלא כל הטענות בפנינו הועלו נכתב בלבד.
מובן, כי מספר השיא של התלונות וחוות הדעת לא הקל על עבודתה של הועדה ועל שאיפתה ועמוד ביעדים אלה. יחד עם זאת, כמעט תמיד טיפלנו בבקשות לחוות-דעת תוך ימים ספורים, ובמצבים מיוחדים בהם נדרשה חוות-דעת דחופה, אפילו לאלתר. מכל מקום, מניסיוני למדתי כי מתוך עשרות התיקים שנערמו מדי יום על שולחני, ברוב המקרים היה מדובר בתלונות סרק, ללא בסיס. לפיכך, לדעתי, יש להנהיג תשלום אגרה מינימאלית שתושת על כל מי שפונה בתלונה לוועדה, שתוחזר לו במידה שתלונתו תתברר כמוצדקת. כמו-כן, ראוי לתת לוועדה סמכות - במקרים קיצוניים במיוחד - לחייב את המתלונן בהוצאות.
הייתה לי הזכות לשמש כראש הועדה, זככוה העמדתי את עצמי לרשותם של עורכי הדין, כמעט בכל שעות היממה. שמחתי להיות לעזר לכל מאות עורכי הדין אשר פנו אליי, ושמחתי עוד יותר להיוודע לכך שהן הערכים האתיים והן הנחיות הועדה והדברים שפורסמו בגיליונות "עט ואתיקה", פילסו את דרכם לשגרת היום-יום של החברים.
סוף דבר, אני רוצה להודות לכם ולכל חבריי בועדת האתיקה, אשר שקדו ללא ליאות על משמר המקצוע בכל ימות השנה. בטוחני, כי נשכיל לפעול ברוח זו, וביתר שאת, גם בשנים הבאות, לטובת כבודו ולקידום מעמדו של עורך הדין.

לשירותכם בכל עת,
אילן בומבך, עו"ד
יו"ר ועדת האתיקה

עורך דין וזכותו לייצג את בן זוגו בתיק פלילי

ניגוד עניינים

העובדות:
1.עורכת דין מייצגת את בעלה בתיק פלילי שהוגש נגדו.
2.הבעל מואשם בשלושה אישומים.
3.באחד האישומים, כעולה מחומר הראיות, (ולא מכתב האישום) מוזכרת עורכת הדין (כאשתו) ומצוין כי השיבה לשאלות שוטר, שנכח בביתם, בתשובה מסוימת ואף בעלה, שהוא הנאשם, השיב לאחר שהגיע לביתו, בתשובה אחרת.
הפער בין התשובות יש בו כדי לבסס (כך מניחה עורכת הדין) את טענת התביעה.
4.עורכת הדין גם מניחה שב"כ המדינה יבקש מבעלה, בחקירה נגדית, להסביר פער זה.
5.עורכת הדין פנתה לוועדה בשאלה האם היא יכולה לייצג את בעלה בחקירה הראשית והנגדית באישום זה, והאם ניתן לפצל את הייצוג כך שבאישום זה ייצגו עורך דין אחר. עוד שואלת עורכת הדין מהי עמדת הועדה לגבי טיעונים לעונש, במידה ובעלה יורשע - דהיינו, האם קיימת מניעה שתייצג בשלב זה את בעלה - שהרי ומן הסתם, יהיה כאן קשר לעובדות הקשורות בה ושוב היא שואלת האם ניתן לפצל את הייצוג ביחס לשלב זה.

עמדת ועדת האתיקה:
1.הועדה השיבה לפונה כי אינה יכולה לייצג את בעלה בעניין נשוא פנייתה - וזאת הן בשל הסתירה העובדתית המפורטת בפנייתה והן משום שבמסגרת הטיעון לעונש תיאלץ מן הסתם להתייחס גם לנושאים אישיים הנוגעים לעורכת הדין עצמה.
2.לדעת ועדת האתיקה פיצול הייצוג לא יפתור את הבעיה שכן עוה"ד שייצג את בעלה באישום שבו היא מוזכרת עלול להטיל דופי באמינותה.

(34534)

עורך הדין וזכותו לשתף פעולה עםעורך-דין שהקפיא את רישיונובלשכת עורכי הדין

עוה"ד ועמיתו למקצוע

העובדות:
1.לוועדה פנה עורך דין שהוא ומשרדו שוקלים פעילות משותפת עם עורך-דין שהגביל והקפיא את רישיונו בלשכת עורכי הדין והינו מומחה בתחום המשפט הבינלאומי ובעל תואר דוקטור למשפטים.
2.שיתוף הפעולה המתוכנן הוא במתן שירותי ייעוץ וחוות דעת משפטיות בתחום מומחיותו של אותו עורך-דין, במסגרת משרד עורכי הדין של הפונה.
3.במסגרת הפנייה הנוכחית לוועדה מציג עורך הדין הפונה שורת שאלות כדלקמן:
א.האם שיתוף פעולה מסוג זה מותר?
ב.האם יכול משרד עורכי הדין לפנות לחברי הלשכה ולהציע מתן שירותי ייעוץ וחוות דעת כאמור?
ג.האם עו"ד שהקפיא והגביל את רישיונו בלשכת עורכי הדין בישראל רשאי ליתן חוות דעת בתחום מומחיותו בבתי המשפט בישראל?
ד.האם רשאי משרד עורכי הדין הפונה להשתתף בשכר המומחה הנ"ל?
ה.האם רשאי אותו מומחה להיות מועסק על ידי משרד עורכי הדין הפונה כעובד שכיר, כשהמשרד יגבה את שכר הטרחה בגין שירותיו כחלק מהשירותים אותם מציע ומעניק המשרד?
ו.האם ניתן לציין את פרטי המומחה בלוגו של משרד עורכי הדין הפונה ואם כן מה צריך להיות מצוין ליד שמו והאם ניתן להגדירו כיועץ?

עמדת ועדת האתיקה:
1.הועדה השיבה לעוה"ד הפונה כי סעיף 4(20) לחוק לשכת עורכי-הדין, תשכ"א1961- מייחד לעורכי דין בלבד מתן ייעוץ וחוות דעת משפטיות.
2.נוכח האמור לעיל מנוע מי שהגביל חברותו בלשכה לתת ייעוץ משפטי ואין לשתפו בשכר עבור הייעוץ ו/או לפרסם מתן שירותיו והעסקתו בתפקיד המיועד לעורכי דין בלבד.
3.כמו כן הופנתה תשומת לב הפונה לנקוב בכלל 3(ב) לכללי לשכת עורכי הדין (פרסומת), תשס"א2001-.

(34609)

המותר והאסור בשיגור מכתב התראה לצד שכנגד

עוה"ד ולקוחו

העובדות:
1.עורך דין פנה לוועדה וביקש לברר האם הוא רשאי לשגר לצד שכנגד מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים ולצרף אליו העתק של כתב תביעה שיוגש לבית המשפט באם הצד שכנגד לא יסדיר תשלום חוב למרשו של עורך הדין.
2.עורך הדין שואל האם אין במכתב האמור משום עבירה על כלל 24 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו1986-.
עמדת ועדת האתיקה:
הועדה השיבה לפונה כי שיגור מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים כשמצורף לו העתק מכתב התביעה שיוגש לבית המשפט, אין בו משום הפרת כלל 24 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו1986-.
(34829)

עורך הדין וסוגיית שמירתחומר ארכיוני

עוה"ד ומשרדו

העובדות:
1.עורך דין פנה לוועדה ועורר מספר בעיות הקשורות לנושא שמירת חומר ארכיוני.
2.הבעיות שהציג עורך הדין מתייחסות לדברים הבאים:
א. במשך השנים הכתוב על הנייר דוהה.
ב. אחסון החומר דורש מקום רב.
ג.הנייר רגיש ללחות, רטיבות, אש וכיו"ב.
ד.קיימת גם אפשרות שמזיקים יכרסמו וישחיתו את הנייר, חרף אמצעי הבטיחות.
3.עורך הדין סבור כי קיימת האפשרות להעביר את החומר הארכיוני המודפס לתקליטור ע"י צריבה וכן לשמור את התקליטור ולאחזר ממנו את הדרוש. ע"י פעולה זו ניתן לדבריו לשמור הן את החומר והן גיבוי ממנו ולדעתו דרך זו של שמירת מסמכים מונעת את אותם הפגמים שצוינו לעיל.
4.עורך הדין מבקש, אפוא, כי הלשכה תבחן הדרך שהוצעה על ידיו כדלעיל ולהודיעו אם הדבר עולה בקנה אחד עם התקנות הקיימות בעניין זה.

עמדת ועדת האתיקה:
הועדה הודיעה לעורך הדין כי לדעתה הוא רשאי לפעול כמוצע על ידיו בשאילתא, בכפיפות לכך שלקוחותיו יביעו גם הם את הסכמתם לשמירת החומר כמפורט בפנייתו לוועדה.

(34978)

המותר לעורך דין חבר עמותה לייצגה,כשאין הוא נושא בכל כהונה בה?

עוה"ד ולקוחו

העובדות:
1.עורך דין פנה לוועדה ושאל האם הוא רשאי לייצג עמותה שהוא חבר בה ואינו נושא בכל כהונה בה - וזאת כנגד תשלום שכ"ט.
2.המדובר במתן ייעוץ משפטי ועריכת הסכם צד ג עבורה בתמורה לקבלת שכ"ט.

עמדת ועדת האתיקה:
הועדה השיבה לפונה והודיעה לו כי אין פסול בייצוג עמותה על ידי מי שהינו חבר בה ואיננו בעל תפקיד - אף בתמורה לשכר טרחה.
הועדה הוסיפה כי אין באמור לעיל כדי למנוע איסור ייצוג במקרים ספציפיים שבהם עלול להיווצר מצב של ניגוד עניינים.
(34787)

 

הרשאי עורך דין לייצג את חמותו בגין תאונה שאירעה לה בביתו ונשיש לו כיסוי ביטוחי למקרה התאונה

עוה"ד ולקוחו

העובדות:
1.עורך דין מבוטח בפוליסת ביטוח ובמסגרתה קיים כיסוי לתביעות צד ג .
2.אירע מקרה ביטוח בבית עורך הדין כאשר חמותו החליקה ושברה את עצם האגן.
3.כתוצאה מכך הגישה חמותו של עורך הדין תביעה ישירה לחברת הביטוח שלו.
4.שואל עורך הדין האם בנסיבות מקרה זה קיימת מניעה כי ייצג את חמותו בתביעה הישירה שלה כנגד חברת הביטוח בגין נזקיה.

עמדת ועדת האתיקה:
1.הועדה השיבה לפונה כי בכפיפות לכך שאין בכוונת עורך הדין להעיד בתביעה המפורטת בפנייתו הרי הוא רשאי לייצג את חמותו.
2.ועדת האתיקה אינה רואה כל בעיה בעובדה שעורך הדין הוא בעל הפוליסה בתנאי שהתביעה תוגש נגד חברת הביטוח בלבד.
(34613)

עורך הדין וזכותו לעסוק כשכיר בייעוץ פיננסי והמגבלות החלות בעניין זה


עיסוקים אסורים/נוספים

העובדות:
1.עורך דין העובד כעורך דין עצמאי פנה לוועדה והסביר כי הוא מעוניין לעבוד גם כשכיר/פרילנסר בעסק של ייעוץ פיננסי (להלן "העסק").
2.שאלותיו לוועדה הן כדלקמן:
א.האם קיימת מניעה ו/או הגבלה כלשהי של העבודה בעסק של ייעוץ פיננסי.
ב.האם עורך דין שייחד חלק מדירת מגוריו למשרד יכול לקבל לקוחות של העסק הפיננסי בדירת מגוריו.

עמדת ועדת האתיקה:
1.הועדה הודיעה לפונה כי הוא רשאי לעסוק בשני העיסוקים המפורטים בפנייתו.
2.עם זאת יש צורך בהפרדה מוחלטת בין שני העיסוקים כשהחדר המיועד לעיסוקו בעריכת דין אינו יכול לשמש אותו בעיסוקו הנוסף.
3. תשומת לב הפונה הופנתה לנקוב בכלל 4 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), תשמ"ו1986-, בדבר ייחוד המשרד וכן לנקוב בכלל 11א לכללים הנ"ל.

(35059)

 


© ëì äæëåéåú ùîåøåú ììùëú òåøëé äãéï áéùøàì - åòã îçåæ úì àáéá åäîøëæ