מאגר כתבי עת · עט לבוררות וגישור

  גליון 2 · תאריך פרסום · עט לבוררות וגישור

חברות וחברים נכבדים,

אני מודה לכל אלו אשר הביעו דעתם ובירכו על הוצאת הביטאון. בין המברכים היו שופטים, פרקליטות, פרקליטים, מגשרים ובוררים. ועדת הגישור והבוררות במחוז תל-אביב ומרכז פועלת באופן שוטף לשם יישום מקצועי של הליכי הגישור, הבוררות ויתר הדרכים החלופיות לפתרון סכסוכים.
ניליון זה מביא בפני ציבור הפרקליטים הנכבד את מגילת הפרקליט ליישוב סכסוכים - פרויקט שנערך ביוזמת הועוה"דבשיתוף פעולה עם המוסד הארצי לגישור על-שם דוד רוטלוי בלשכת עורכיהדין. מגילת הפרקליט מפרטת דרכים מעשיות לליווי וייצוג לקוחות בהליכי גישור. ייצוג נכון בהליכי גישור יוצר הסכמה - בלעדיו, סיכויי הצלחת תהליך הגישור נמוכים בהרבה. בנוסף, אנו מביאים תמצית פסיקה "חמה מן התנור" בתחום הבוררות ופסיקה אשר ניתנה בתחום הגישור.

זה הזמן להזמין את החברים לקחת חלק בהשתלמות סוף-השבוע בתחום ה"גישור, בוררות ושפיטה: מצוי וראוי". ההשתלמות תתקיים במעמד יו"ר הועד, עוה"ד אילו בומבד, במלון "חוף גיא" לרגלי הכנרת בתאריכים ג'-ה' תמוז תשס"ו - 29/6/2006 - 2006/י/1 (חמישי - מוצ"ש). מפגש מרתק זה יעמת בין הגישות השונות לפתרון סכסוכים כיום ומקומן בעתיד. פרטים נוספים באתר האינטרנט של המחוז www.tabar.org.il ובמזכירות הוועד.

נשמח להמשיך ולקבל את השאילתות המופנות לוועוה"דמטופלות על-ידי צוות מיוחד של חבריה. תשובות במקרים הכנתאימים תועברנה ישירות לפונים. חלקן תפורסמנה ללא פרטים מזהים בגיליונות הבאים. ניתן לפנות ישירות אלי לתיבת הדואר האלקטרוני: gmail.com ש~ settyronen.
אני מאחל לכם קריאה נעימה ומהנה וחג פורים שמח.

עו"ד רונן סטי, יו"ר הועדה

מינוי בורר על -פי סעיף בוררות בהסכם לעומת מינוי בורר על-ידי בית משפט

בוררות - חידושי חקיקה ופסיקה


כב' השופטת שרה דותן בבית-המשפט המחוזי בתלאביב נתנה עדיפות למינוי בורר על-פי מנגנון הקבוע בסעיף בוררות הסכמי וביטלה את החלטת הרשם למינוי בורר על-ידי בית המשפט.
המערערת הנה חברה זרה שהתאגדה בהולנד. המשיבה הנה חברה זרה שהתאגדה בטקסס

שבארצות-הברית. החברות נקשרו בעניין רכישת זכויות של בית מלון ברומניה. ההסכם כלל סעיף בוררות כאמצעי לפתרון חילוקי דעות. סעיף זה כלל כי היה ולא תהיה הסכמה באשר לזהותם של שני בוררים מסוימים ימנו הצדדים בורר בהסכמה הדדית. היה ולא תושג הסכמה כזו אזי ימונה הבורר על-ידי נשיא המוסד לבוררות בינלאומית בלונדון. כב' הרשם השופט עדי אז"ר ז"ל מינה בורר לפי בקשה שהוגשה על-ידי המשיבה. החלטתו בוטלה בהסכמה בהליך ערעורי ובלבד שייערך ניסיון משותף למנות בורר מוסכם. משניסיון זה לא צלח

פנתה המשיבה בבקשה נוספת לבית המשפט למינוי בורר. כב' הרשם שמואל ברוך מינה בורר להכרעת הסכסוך. על החלטתו הוגש הערעור לבית-המשפט המחוזי שנדון בפני כב' השופטת שרה דותן.
השופטת דותן שמה דגש על חשיבות עקרון כיבוד ההסכמים. משבחרו הצדדים במנגנון מוסכם, חוזי, יש לתת לו את המשקל המתאים, מה גם שלא נמצא כל טיעון ענייני מדוע אין לפעול בדרך זו בנסיבות העניין. בנוסף, העובדה כי מדובר בבורר שימונה על-ידי מוסד בינלאומי בחו"ל איננה יוצרת כל קושי שכן מדובר בשתי חברות זרות במילא והעסקה נוגעת לרכישת בית מלון ברומניה.
בית המשפט מעיר כי לא באו לפניו נסיבות מיוחדות שיש בהן כדי להצדיק הימנעות מאכיפת הסעיף החוזי. לעניין זה מפנה השופטת ל ע"א 4601/02

(פורסם, פייד נחי (2), 465) שדן, בין היתר, בסוגיית תניות שיפוט בינלאומיות. בית המשפט העליון, מפיו של כב' השופט גרוניס פסק שם כי בכדי להתגבר על תניית השיפוט היה על המערערת להראות נסיבות מיוחדות שיצדיקו התעלמות מסעיף השיפוט, ולמעוה"דתן יד להפרתו. שם, נטען לנסיבות מיוחדות כדוגמת ניהול דיון כפול, בארץ ובפלורידה, וחשש מקביעות סותרות - נסיבות אלה לא עמדו במבחן ה"נסיבות מיוחדות" במקרה דנן.
בסופו של דבר, בית המשפט קיבל את הערעור, ביטל את החלטת הרשם והפנה את הצדדים ליישם את מנגנון מינוי הבורר בהתאם לסעיף הבוררות בהסכם. (ע"א 5ם/ם222 ע.א HOSTELS EA~ נ' LLC GELLWAY ניתן על-ידי כב' השופטת שרה דותן, בית המשפט המחוזי בתל-אביב).


-----------------------------------------------------------------
על הפסק
-----------------------------------------------------------------
,פסק,-דגה,, זה , מלמד ' עד, , כמה,ח,שוב, לה,קדי,ש,, מח,שנ,ה, בע,ת,ניס'וח' סע,יה, ייש'וב' סכטוכ'לם בעת ניסוח החווה[ בסופו של יום; פתווה TID~Dn יהלה מושפע מאה מסעוה"דלו"ם (יישוב סכסוכים)ן מספה שאלות למחשבה,
1[ כיצה ניהנה לנבזח כועוה"דו"נ] שיאפשה 3יהול מג~אןומתה פוגעפטי ענייני בובקופה הגזודפות למשפט?
2ל מתי מתאים לשלנ פעוה"דישור כוהכש בווצפט ולמנות במסגותו מגשר מקצועי מה באשה לילשום נוסח היוגמא שנעוד על,לדי לשכת עורכי-הדלה; הבנוסן האהצי לגישור עלןשנם דוד הוטלוי בשיתוה הועוה"דגישוך ולבווהות בועד מחוז תלדאביב ומוכז?
3[ היה והלין הגלשוה נכותיינם ללא הסכמה, עדיפה פנייה לערכאות בתי-המשפט או להלין בווהות?
4ל אם קזימת עדיפות להללך הבווהות; מה יהיו וננאוה והאם האול לכלול אפשהות של עועוה"דמקרה מוגדר בו נפלה בפנזק הבויהות "טעות של ממש"?

 

סעיף בוררות חוזי לעומת הסכם בוררות מפורט

המבקשת, חברה קנדית העוסקת, בין היתר, בתיווך פיננסי שהתקשרה עם המשיבות בשני הסכמים: הסכם סודיות והסכם תיווך. במסגרת הסכם התיווך התחייבה המשיבה 1 (להלן - החברה) לשלם למבקשת עמלה עבור איתור משקיעים לחברה בשיעור מסוים מסכום ההשקעה. בסעיף 4.5 להסכם התיווך נקבע כך:

and by governed be shall Agreement t~The 01 laws 1"9 with accordance ח, construed

arising dispute עח8 and ,Israel 01 51818 1"8 exclusively be זזזש thereof connectlon חז assigned 85 Israel ח, arbitration ץס1 submitted 85 or Israel 01 51818 the 01 courts the by the and Company 1"8 by 10 agreed mutually

ח0 binding be shall arbitration Such .Finder ."parties the

המבקשת טעוה"די משקיע שהוצג על-ידה לחברה השקיעוה"דעה בסך של 6 מיליון דולר ולפיכך מגיעה לה עמלה בהתאם. המשיבות טענו כי המבקשת לא הציגה משקיע זה ושלא שימשה כגורם היעיל בהשלמת העסקה. משנדחתה טענתה ביקשה המבקשת לקיים הליך בוררות. החברה הסכימה -בתנאי שפסק שהליך הבוררות יהיה מבוסס על הדין הכוהותי ותחול על הבורר חובת הנמקה. על הקע מחלוקת זו ביקשה המבקשת מבית המשפט למנות בורר על-פי סעיף 8 לחוק הבוררות.
השופט אורי גורן, נשיא בית המשפט המחוזי בתל-אביב קבע כי הסכם בין פלוני לאלמוני ייחשב להסכם בוררות כהגדרתו בחוק הבוררות ויש לפרשו ככל חוזה, על-פי אומד דעתם של הצדדים, כפי שהוא משתקף כנלשון ההסכם ומן הנסיבות החיצוניות לו.אפילו אינו מפנה במפורש לחוק הבוררות, או שאינו נוקט את המונחים "בוררות" ו"בורר", הוא עשוי להיחשב כהסכם בוררות, אם עולה ממנו הסכמה של הצדדים לפתור סכסוכים ומחלוקות בדרך של בוררות.
הנשיא קובע כי לשונו של הסכם התיווך במקרה זה מלמדת על כוונת הצדדים להעביר כל מחלוקת שתתעורר ביניהם בקשר להסכם להכרעת בורר, אשר ימונה על-ידי בתי המשפט בישראל או על-ידי הצדדים עצמם בהסכמה. לפנינו, אם כן, הסכם בוררות לכל דבר ועניין. בהסכם זה אין התייחסות לתחולת הדין המהותי על הבוררות או לחובת הבורר לנמק את החלטתו. במצב דברים זה, ומשלא הוכחה כוונה אחרת המשתמעת מן ההסכם, לא ניתן לחייב את הבורר לדון בסכסוך על-פי הדין המהותי (וכן לנהל את הליך הבוררות לפי דיני הראיות או סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט), ואף לא ניתן לחייבו לנמק את פסקו. טענת המשיבות כי הצדדים להסכם התיווך לא התכוונו לכך שהסעיף החוזי יהווה הסכם בוררות במובן סעיף 1 לחוק הבוררות, אלא הסכימו על-כך שתנאי הבוררות ייקבעו על-ידם או על-ידי בית המשפט בבוא העת נדחתה.
בקשתה השניה של המבקשת לצרף את המשיבה 2 נדחתה הואיל ולא נמצא כי היא אכן צד ראוי ונכון להליך הבוררות כטענת המבקשת. יחד עם זאת, היה וימצא הבורר מקום לצרפה להליך, יוכל לעשות זאת מתוקף סמכותו. (בש"א 23378/05 Capital Hallmark Corporation ני ן. 2 0ח1 .UltraShape. אולטרה שייפ בע"מ, השופט אורי גורן, נשיא בית המשפט המחוזי בת"א, ניתן ביום 2.2.06).

על ההחלטה

החלטה זו מלמדת על החשיבות הרבה שיש ליחס לסעיף הבוררות החוזי. במקרה זה, היעדר ניסוח כללי יסוד לניהול הליך הבוררות יצר הליך בוררות שבו לא חלה על הבורר כל חובת הנמקה והוא אינו כפוף לכללים אחרים בהם מעוניינים הצדדים ובאי-כוחם לחייב את הבורר החורץ את גורלם. לכך חשיבות רבה ביותר, במיוחד לנוכח העובדה כי היקף הביקורת על פסק הבוררות לפי חוק הבוררות, התשכ"ח - 1968 מצומצם ביותר.

תנאים לאישור הסדר גישור שהושג טרם משפט

 • גישור

  סעיף 9וג (ח) לחוק בתי המשפט, התשמ"ג 1984 מסמיך את בית המשפט ליתו תוקף של

  פסק-דין להסדר גישור שהושג טרם משפט; האם הסכם פשרה שהושג לאחר הפסקת הליך גישור כפוף לכללים אל ה?

  הצדדים במקרה זה החליטו, מלכתחילה, לפתור את הסכסוך ביניהם בהליך גישור, ועל כן לא הוגשה תביעה לבית המשפט. הצדדים החלו בגישור, אולם בישיבת הגישור השניה דחו הצדדים את המלצתו של המגשר בדבר אופן פתרון הסכסוך, והליך הגישור הופסק. לאחר מכן, המשיכו הצדדים בהידברות ישירה ביניהם, ובסופו של דבר הגיעו להסכם פשרה. הם פנו לבית המשפט בבקשה ליתן תוקף של פסקדין להסכם הפשרה, תוך הסתמכות על ההוראות שבחוק בתי המשפט ובתקנות הגישור לעניין מתן תוקף פסק דין להסדר גישור. המבקשים מבקשים לראות את הסכם הפשרה כאילו הושג בהליך של גישור, מהטעם שהליך כזה היה ראשיתו של תהליך ההידברות ביניהם.

  החלטת בית המשפט:
  "גישור" מוגדר בסעיף 79ג(א) לחוק בתי המשפט:
  "הליך שבו נועד מגשר עם בעלי הדין, כדי להביאם לידי הסכמה ליישוב הסכסוך, מבלי שיש בידו סמכות להכריע בו".
  "הסדר גישור" מוגדר באותו סעיף:
  "הסכם בין בעלי הדין על יישוב סכסוך שבינהם שהושג בסיומו של הליך גישור".
  הסכם הפשרה שהושג בין הצדדים אינו עונה על הגדרות אלו. הליך הגישור שהחלו בו הופסק, מבלי שהגיעו להסכם. סעיף 79ג(ח) עליו מסתמכים המבקשים, מסמיך את בית המשפט ליתן תוקף פסק דין להסדר גישור, שהושג בהליך גישור, אף אם לא הוגשה תובעוה"דאותו סכסוך.
  אין תקנות הגישור חלות על הסכם פשרה שאינו בא בגדר סעיף 79ג לחוק בתי המשפט. יש כמובן לברך על כל הסכם פשרה, אשר צדדים לסכסוך הגיעו אליו תוך הידברות הדדית וללא התדיינות בערכאות. עם זאת, בית המשפט אינו מוסמך ליתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה, אלא אם הושג בסיומו של הליך גישור. לכן גם הבקשה להחזרת אגרת בית משפט נדחית שכן התקנות קובעות כי בית המשפט רשאי להורות על החזרת האגרה, אם הסכסוך הועבר להכרעה בבוררות "או הסתיים בהסדר גישור כמשמעו, בסעיף 79ג לחוק".

  ת.א. 000224/03 (נתניה) יואב זימן ומיכאל קראוס נגד בית יצחק שער חפר

מגילת הפרקליט ליישוב סכסוכים*

יישוב סכסוכים בהסכם

1 שלצ סעיף ילשוב סכטוכים בהסכמים במקהים המהארמים,
1 עהוד טעוה"ד"~W לכיווי גישור בהטכם,


הכנה להליך גישור

" היפגש עם הלקוח טהם גישורן
עוה"דו ללקוח את הל-ד הגישור רפלליו,
1 הדגש בפכי הלקוח את יסוד ההטפמה ואה לסוד הטודלות בהלין המשוהן
" בחה עם הלקוח את מידת התאמתו של התיק לג"שוה; לובות יידועו על אפשהות קיומה
של פגישה כפהדת עם המגשר להעוה"דמידע "הגןש";
עוה"דך ללקוח את זכותו לנהוו בהטכמה מגשר מקצועי ומתאים,
ע בדוק את מידת המקצועלות של המגשר והתאמתו לתיק,
" הכו את הלקוח להצגרנ הדבהים בגישור,
,ל קח בחשבוו שישיבונ הגיועוה"דמוהה להימשד מספר שעות והיעהד בהתאם,


בהליך הגישור

1 וכוה שהמגשר מכהל את ההליד ולא הצדדלם,
1 פתיהה אגהם"בלת מחדדת 1יכוח; לכו השתדל להלמכע ממכהן
ע תה ללגזיח אפשהוה להתבטא באופו ו)רפשל בהתאם להככתו;
1 זכוו שהגלשוה איכו מוכעוה"דבהות לועיוה ענ] הצד שכנגן - פשהדבה כעוה"דידיעת המגשר,, " בחו את המצב המשפטי בהתאם להתפתהויות בהליך הגישוו ועדכר 4ות הלקוח,בסיום הליך הגישור

עוה"ד שותה לערלכת הסדה הגלשוו,
1 הטבה את משמעויות ההסדה רמעמדו ללקוחן
1 התום , ההתם את הלקוח על הסדה הגישור,
1 עקוב אחה אישווו של הטדה הנישוה בבלהנ הכונעפטן
,מ בהן את השותפים לגישור;

8 נוטח עללייי המוטי האוצי לגישור עלדוצם יוי ווטלו" בלשנת עווכי-הייי בשיתיו ועית גישיר; נווהווצ 4פיגיוה בועי מתח ת%לאנינ ומהבונ
8 איי בנוטח הממשה כיי להוות ייעוצ מש5טי או הנה?יה בלשה?1 האחו?ות הנה על המשתמש 5א4פ1 בלע4ין

התומה בנ4טאון זה איננ4 מה4וה ייעיי משפטי או אהו מנל ט4ג שהוא1


© ëì äæëåéåú ùîåøåú ììùëú òåøëé äãéï áéùøàì - åòã îçåæ úì àáéá åäîøëæ