מאגר כתבי עת · עט ומשפחה

  גליון 36 · תאריך פרסום · עט ומשפחה

לחברינו עורכי הדין

חכמים קצרו בטיעוניכם: בביהמ"ש העליון נידונה לאחרונה (11.6.06) בר"ע שהוגשה על פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי. הבקשה מנתה 80 עמודים ותיק עב כרס של מוצגים ואסמכתאות. ביהמ"ש קבע, כי אין לכד הצדק ענייני, וכי הדבר גרם לבזבוז זמן שיפוטי וחייב את המבקש לשלם הוצאות בסך של 3,000 מן לטובת אוצר המדיכה (בעמ" 4547/06). ראו הוזהרתם!
נישתו של כשיא ביהמ"ש העליון, כב' השופט אחרון ברק, היא שאין להאריד בטיעונים ואין להאריך בפנזק הדין. ניתן לומר כל דבר, בצורה תמציתית, ערוכה וקריאה. האמינו וכן תעשו.
שימו לב! עורכי הדין מעורבים - כנגד עו"ד הוגשה קובלנה פלילית פרטית בגין שימוש במסמכים הסויים,


שנדהתה ע"י ביהמ"ש בשאט נפש. עו"ד אחר, שהותקף ע"י לקוה שכנגד, תבע פיצויים וזכה בפיצויים ובפיצויים עונשיים. אנו קוראים להברינו עורכי הדין לעמוד איתן. לידיעת עוה"דבבית
הדין הרבני בתל אביב נפתה הדר לשימוש עורכי הדין. בהדר קיים מכשיר פקס וטלפון לשיהות נכנסות שמספרו 03-6094774 וכן מהשב לשימושכם (פדאור).

בבר3ת קיץ נעים!

עו'יד אורי צפת, יו"ר הועוה"דענייני משפחה עו"ד דפ3ה טל-קורן, מ"מ יו"ר הועדה
עו"ד עוה"דחרון, סגן יו"ר הועדה
עו"ד טלי ארצי, חברת הועדה.
עו"ד לימור וינברגר, חברת הועדה.

בע"מ 06/ 4547 פלוני נ' פלונית (11.6.2006)


הצדדים פעלו על סמך הסכם יחסי ממון, שאושר כחוק, אך בדרך שונה והם לא הביאו את השינוי לאישורו הפורמלי של ביהמ"ש. ביהמ"ש העליון קבע, כי נכון שאין תשובה הד משמעית בפסיקה ובעצם הדבר תלוי בנסיבות. יש הרואים אותו תקף על פי דיני ההוזים (גמידות הדעת הנותנת לו תוקף מחייב), אולם בביהמ"ש העליון כבר נקבע שיש לדרוש דרישות צורניות ויש צורך באישור ביהמ"ש לשינוי הסכם ממון, שנעוה"דאחר הגירושין.

הופיעו:
למבקש : עו"ד א' פלדמן, עוייד ש' שובר ועוייד ש' 3הןבע"מ 492/06 פלוני נ' אלמונית (5.6.06)


ביהמ"ש העליון חזר וקבע, כי תביעה לפס"ד הצהרתי בין בני זוג שנישאו לאחר 1.1.74, על כד שזכויות רכושיות


אינן ברות איזון, תדהה כל עוד לא פקעו הנישואין ואפילו בני הזוג פרודים זמן רב.

הופיעו: למבקש: עו"ד ד' שדמי
למשיבה: עו"ד ש' בר יוסףוע (חי') 3168/04 בילו גרדוס נ' מסוי מקרקעין חיפה (24.11.2005)

ביהמי"ש קבע כי כאשר הדיןה נמכרת על ידי כונסי נכסים, הרי שלצורך מס שבה, יום אישור ההסכם על ידי ביהמ"ש הוא יום המכירה אף אם ההוזה עצמו שבין הקונה למוכר נהתם במועד שלאחר מכו. אך אם החלטת ביהמ"ש לאישור ההסכם ניתנה לאחר מועד התימת ההסכם, הרי אישור ביהמ"ש דוהה את יום המנירה למועד שלאחר ההתיכוה, היינו למועד אישור ההסכם בביהמ"ש.

הופיעו:
לעוררת: עוייד שפילמן ערן
למשיב: פרקליטות מחוז חיפה - אורחי
עמ 1133/05 פלונית נ' אלמוני (18.5.2006)


ביה"ד הרבני דן בהרכב חסר (2 דיינים) בהסכמת הצדדים ופסק כי לו הסמכות. האם ההחלטה של ביה"ד הרבני בהרכב של 2 דיינים הינה חוקית! סעיף 8ה' לחוק הדיינים קובע, שביה"ד יכול לדון בכל עניין שבעלי הדיך הסכימו עללו שיידון בדייו אחד. ביהמ"ש קבע כי על סמד סעיף זה ניתן לומר כי קל וחומר, שרשאים 2 דיינים לדון בהסכמת הצדדלם, ומשהסכימה המערערת לקיום דיון בהרכב חסר, היא אינה רשאית להעלות טענות כנגד סמכות ביה"ד להכריע בשאלת כ,רוץ הסמכויות.
יצויין כי בעניין 15321/96 תורכיה נ' תורכיה תקדין
- משפחה 8,)4(2002, נקבע כי דיון בפני 2 דיינים הינו הרכב זוגי והחלטה כזו הינה בטלה ומבוטלת ודינה, כדיון בהרכב חסר.

הופיעו:
למערערת : עוייד קסוטו שמואל
למשיב: עו"ד בר מוחא מאיר

הפ 172/06 רימה טאהא נ' בנר לאומי לישראל בע"מ ואח' (12.6.2006)


הבעל שעבד את כל בית המגורים לטובת בנק לאומי. הבנק נקט הליכי מימוש השעבוד. האישה טעוה"די מתקיימים ביניהם חיי שיתוף מלאים. כן הוכח, שהבנק ידע שמדובר בבבי זוג נשואים. למרות זאת, קבע ביהמ"ש, כי מאחר ועל בני הזוג חל חוק יויסי ממון בין בני זוג וכי לא קיימת חזקת השיתוף אלא משטר של הפרדת רכוש ומכיוון שהבית רשום רק על שם הבעל, הרי הוא קניינו הבלעדי ויש לדחות את תביעת האישה. מאחר והבעל ויתר על זכותו למדור חלוף מכח סעיף 38 לחוק ההוצל"פ, נקבע כי, גם לאישה ולחמשת הילדים אין זכות כזאת למדור חלוף ולפיכך, תביעת האישה נדחתה והיא חויבה לשלם לבנק הוצאות וכן שכ"ט עו"ד בסד 20,000 [1 .

הופיעו:
למבקשת: עוייד יובל אלע3י
למשיב 1: עו"ד תמי סלוניםא 4212/05 פלוני נ' אלמונים (2.5.2006)

התובע הלווה לנתבעים כספים. הנתבעים הם אחיה ואביה של אשתו. ההלוואה, שהיתה עסקית, ניתנה

כשנתיים קודם נישואיו ומועדי הפרעון אף הם היו קודם הנישואין. הרנובע ואשתו בהליכי גירושיך. אף שלכאורה מדובר בסכסוך שאינו מתוך המשפחה - שקדם לנישואין, קבע ביהמ"ש כי איך הוא מוצא מקום לאבחן ביר התקופה קודם הנישואין לבין התקופה לאחר הנישואין וניתן לראות באירועים שהתרחשו קודם הנישואין כסכסוך בכושפחה. ריכוז הסכסוד המשפהתי על כלל היבטיו הינו בבלמ"ש לענייני משפחה, שיש לו כלים מיוחדים לפתור סכסוכים אלה. לפיכך, התביעה הועברה לביהמ"ש לענייני משפחה.

הופיעו:
למבקשים (הנתבעים): עו"ד סמוכה ציון
למשיב (התובע): עו"ד שושני אביהוא 7793/05 עו"ד יעקב קצין נ' יצחק אביטן (8.6.2006)


התובע, עו"ד שייצג את האישה, הותקף בביהמ"ש ע"י הבעל ואף הוטרד בביתו. הוא לא שקט והגיש תביעת נזיקין בגין תקיפה והטרדה על פי סעיף 23(א') לפקודת הנזיקיך. ביהמ"ש חייב את הנתבע (הבעל) לשלם לידי עוה"ד פיצויים בגין נזק לא ממוני בסד של 15,000 נ~ ובנוסף חייב אותו לשלם לתובע 0ם0,ס1 מ" פיצויים עונשיינ] בגין התנהגות אלימה ומכועדת כלפי עורך דין המופיע בבית המשפט. פסיקת הפיצוי העונשי מבטאת את מורת הרוח מהתנהגותו האלימה של הבעל. בנוסף חויב הבעל לשלם את כל הוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד.

הופ"עו:
לתובע: עו"ד עויי עמית כהן
לנתבע: עוי,ד משה בראון


© ëì äæëåéåú ùîåøåú ììùëú òåøëé äãéï áéùøàì - åòã îçåæ úì àáéá åäîøëæ