מאגר כתבי עת · עט ומשפחה

  גליון 35 · תאריך פרסום · עט ומשפחה

לחברינו עורכי הדין

הודעות השובות על סדרי דין של ביהמ"ש לענייני משפחה:
א. נתבקשתל ע"י כב' השופט ל. פרגו, נשיא בלהמ"ש השלום למחוז המרכז וכב' השופט ש. בוקובסקי סגן הנשיא, להודיעכם כי יש להקפיד על תקנה 497 לתקסד"א, באופן שאין להמציא בפקס לביהמ"ש כתבי טענות, סיכומים ותצהירים. מסמכים אחרים ניתן לשלוח ובתנאי שאינם עולים על 5 עמודים - ראו הוזהרתם, מסמכים שישלחו שלא על פי התקנות, לא יטופלו .
ב. עקב העומס בבית המשפט לענייני משפחה בכ"ס, הועברו חבילות של תיקים לביהמ"ש בראשל"צ. לאור פניות של חברים, שלא להעביר תיקים של תושבי השרון לראשל"צ, הודיע סגן הבשיא, כב' השופט ש. בוקובסקי, כי יש להקפיד על מסירת כתובת הצדדים ע"ו כתבי הטענות ובטופס פתיחת הליד, וכן יש לצרף הודעה, שהם מבקשים שתיקם יתברר בכ"ס ולא יועבר.
ג. לחוזי גם ידוע כי נירנן להגיש לביהמ"ש בכתב תובעוה"דחד צרור של תביעות שונות כמו שכר ראוי * פירוק שיתוף * הצהרתי י שיתוף + איזון י


נזיקין, צו מניעה וכד' ובלבד שלא מדובר במזונות או משמורת. ראו החלטתה של כב' השופטת חני שירה (בימ"ש לענייני כנשפחה ראשל"צ) בתיק תמ"ש 11685/01.

בגיליון זה מובאים שני פסקי דין בעניין תביעות בעל להפרזתת מוונות, שניתנו בהסכמה. התוצאה הינה חמורה מבחינת ניהול מו"מ למזונות בהסכמה. מתן הסכמה לתשלום מזונות כמוה כגזר דין סופי, שלא ניתן לשינוי.

וציקוו טעות
בגיליון 34 פורסמה החלטה של כב' השופט צבי ויצמן מביהמ"ש לענייני משפחה בכ"ס (תמ"ש 25181/05), בעניין סמכות מזונות ילדים.
אנו כותנצליכ] וכובקשיכ) לתקן, כי את המבקש (הבעל) ייצג עו"ד רן רייכמן ואת המשיבה (האישה) ייצג עו"ד דוד הלפגוט, ולא כפי שפורסם.

המערכת:
עו"ד אורי צפת, יו"ר הועוה"דענייני משפחה עו"ד דפ3ה טל-קורן, מ"מ יו"ר הועוה"דו"ד עוה"דחרון, סגן יו"ר הועדה
עו"ד טלי ארצי, חברת הועדה.
עו"ד לימור וי3ברגר, חברת הועדה


בג"ץ 6650/04 פלונית נ' בית הדין הרבני האזורי בנתניה ואח' (מיום 14.5.2006)


בג'יצ קיבל עתירה שהרגשה כנגד ביה"ד הרבני ופכזל ראיות שהושגו תוך פגיעה בפרטיות. כתוצאה מכד בוטלו פסקי הדלן של ביה"ד. בפס"ד מקיף ומענלין, נסקרו הלכות רבות בעניין זה ונקבע כי חוק הגנת הפרטלות חל על בתי הדין הרבניים.

עוד קבע ביהמ"ש העליור כי גם ביחסים שבין בני זוג חל החוק וכ"א מהם זכאי לפרטיות כלפי בן זוגו. לכן צילום האישה על ידל הבעל בתוד בלתם, במצב אלנטימי עם זר הינו פגיעה בפרטיות. רשות היחלד של אדם היא כל המרחב שלו, גם אם אין לו שם זכות קנילו כמו בבית הוריו, בבית חולים, בתא טלפון וכד'. תנאי לתחולת ההגנות שבסעיף 2(18) לחוק הגנו7 הפרטיות, הוא שהטוען לכד עוה"דת הפגיעה בתום לב, באופן סובייקטיבי. פגיעה קשה בפרטיות הינה חוסר תום לב מובהק.

הופיעו:
לעותרת: עו"ד פסח ק3יר, עו"ד ענבל לאור-צדיק למשיב 3: עו"ד אב3ר זי3גר, עו"ד שירה קוברסקי בשם היועץ הנושפכיי לנדנץשליל: עוייד ח3י אופק






בר"ע 2868/05 פלונית ואח' נ' אלמוני (מיום 9.4.06)



ביהמ"ש לענייני משפחה, כב' השופטת חכה קיציס, לא פסקה מזונות זמניים לאישה לנוכח פוטנציאל ההשתכרות שלה. בר"ע שהוגשה לביהמ"ש המחוזי נתקבלה. ביהמ"ש המחוזי (כב' השופטת רות לבהר שרון) קבע, כי בימ"ש קמא שגה בכך שלא התחשב בקושי הקיים (במקרה זה) במציאת עבודה שתהיה ברמת הכנסה דומה ותוד שמידה על רמת חיים דומה שהיתה לאישה. במקרה זה, לבני הזוג היתה מעדנייה והבעל מנע את המשך עבודתה של האישה שם.

הופיעו:
למבקשות: עו"ד רמי רוב"ן
למשיב: עו"ד דוד טורק




תמ"ש 11050/05 פלונית נ' אלמוני ואח' (מיום 9.4.2006)


ביהמ"ש דחה תביעת היורשים של אמם כנגד בעוה"דלפיה חלה הלכת השיתוף ולאמם יש מחצית בדיןה הרשומה ע"ש הבעל. אמנם, יורש יכול לתבוע את זכותו של המוריש על פי חזקת השיתוף ואולם מקום בר המוריש ויתר על תביעה כזו, יהיו יורשיו כפופים לויתור כזה. אולם, מקום בו לא נוצרה ההזדמנות של המוריש לטעון את הטעוה"דאין לראות זאת כויתור מצדו.
במקרה זה, למורישה היתה ההזדמנות לעמוד על זכויותיה על פי הלכת השיתוף, אד היא לא עשתה כן. שתיקתה וויתורה על תביעה כזו שוללת את זכותם של היורשים לתבוע זאת כעת. התביעה נדחתה.

הופיעו:
לתובעת: עו"ד יצחק פרידמן
לנתבעים: עו"ד רו3י עזרא





תמ"ש 19480/05 פלונית נ' עזבוו המנוח אלמוני ז"ל (מיום 30.4.06)

כב' השופט צ. ויצמן חייב בעל שנפטר (ולפיכך את עזבונו), בתשלום פלצויים כספים לאלמנה וזאת כלוון שהתעמר בה שנלם רבות ולא נתן לה את גיטה על אף שחויב לעשות כן ע"י ביה"ד הרבני. ביהמ"ש קבע כי

הבעל עוול כנגדה בעוולות נזקיות של רשלנות ושל הפרת חובה חקוקה וגרם לה לנזקים שאינם ממוניים. ביהמ"ש תימחר כל חודש ל"אי שחרור האישה מעגינותה,' בסד ם3,00 מ" (לחודש), ומכיוון שהאישה עוגנה 237 חודשינ] (עד פטירתו) חויב העיזבון לשלם לאישה 711,000 עה .
עוד קבע ביהמ"ש כי בסרבנות גט אין לפסוק פיצויים מוגברים כדי שלא יווצר גט מעושה.
מאידך, תביעת האישה עפ"י הלכת השיתוף נדחתה כיוור שלא תבעה בחיי המנוח ויש בכד משום שיהוי רויתור.

היפיעו:
לתובעת: עו"ד אלח3ן וי3יצקי ואח'
לנתבע: עו"ד יפעת מ3דל-גודלניק



תמ"ש 64191/00 ש.ס. נ' ש.י. (מיום 11.4.06)


ביהמ"ש קבע את הכללים בתביעות נזיקין בין בני זוג וקבע כי בתביעות כאלה יש להפעיל רגישות יתר ולקחת בחשבון נסיבות שונות. לכאורה, אין זה טבעי כי תביעות נזיקין בין בני זוג יגיעו לפתחו של ביהמ"ש ולטעמו רק כאשר מדובר בנסיבות קיצוניות.כן ציין ביהמ"ש כי בין בני זוג קיימת חובת זחירות מיוחדת. יש והמניעים הם השגת דברים נוספים כגון הרתעה עתידית במסגרת הסכסוך. במקרה זה האישה התלוננה במשטרה בליל שבת כנגד הבעל, שהוא שומר מצוות, וכתוצאה מכד הוא הוסע בשבת לתחנת משטרה, נחקר, נגבתה עדותו הוא סירב לחתום על המסמכים,שוחרר, אך לא לביתו וכד ישן מ-חוב בליל שבת. ביהמ"ש קבע כי על האישה היתה חובת זחירות, אד היא לא התרשלה בהזמנת המשטרה. כאשר הבעל מחה על חילול השבת היה זה שינול פתאומי וכל אישה במקומה היתה מתקשרת למשטרה ולפיכד נדחתה התביעה. ביהכו"ש קבע כלל כי אין זה ראול מבחינה חברתית כי כל תלובה למשטרה תביא לאחריות נזלקלת. תלונה למשטרה הלנוה זכורנ בכךלכזית והטלת חיוב נזיקי הינו מרחיק לכת ומסוכן מבחינה חברתית. דבר כזה עלול לגרוכ] לאנשיכ] לחשוב פעמיים טרם פניה למשטרה מתוד חשש של תביעה נזיקית. מאידד יש נזק הברתל בתלונות שווא. אם יוכח כי מדובר בהאשמת שווא, ניתר לתבוע בנזיקלר.האישה תבעה את הבעל בנזיקין על כד שהיה עוקב אחריה ומקליטה כל הזמן. בלהמ"ש קבע שזה אינו סביר ולכן יש בכך התרשלות כלפי האישה. האישה הזדקקה לטיפול נפשי, אולם כיוור שלא הוכח הקשר הסיבתי לכך (ממעשי הבעל) נדחתה תביעתה.

הופיעו:
לתובעת: עו"ד אחרון קורזו
לנתבע: עו"ד אורי צפת


תע 3963/01 י.ק. ואח' נ' מ.ב. ואח' (מיום 23.5.06)

יש צוואות בהן מצווה המנוח כי מי שמתנגד לצוואה יהיו מבוטלות ההוראות המצוות לו והוא לא יזכה על פי הצוואה. מדובר בתניה של אי-תקיפת הצוואה. הפסיקה קבעה כי אין לבטל תנית סילוקלן על הסף (אנגלמן נ' קללין, מג(1) 772) אלא יש לבחון אותה על פי מבהני תקנת הציברר תוד איזוו אינטרסים שונים. יש בכד, למשל, פגיעה והרתעה של בן משפחה מפני הגשת התנגדות לצוואה, זה עלול להיות מגן וחסינות לכנבצעוה"דמית בצוואה וזה גם נראה כקנס לא הוגן. הכלל הוא שיש לתת תוקף לתניית סילוקין, אך יש לקיימה כאשר ההתנגדות נובעת ממניעלם פסולים ומחוסר תום לב.
במקרה דנן, קבע ביהמ"ש כי אין לראות בטענת הנתבעות טענות סרק טורדניות וחסרות תום לב על אף שהן נדחו, כי טענות ההתכגדות באו לשמור על רצון המת ולתקן טעות שנפלה במנגנוו האיזון של הצוואה.

הופיעי:
לתובעים: עו"ד ט. 3הו ואח' ועו"ד ש. ורשה לנתבעות: עו"ד פרופ' מ. קורי3אלדי




תמ"ש 57910/02 פלוני נ' אלמוני(קטין) (מיום 18.5.06)

בתביעה להפחתת מזונות קבע ביהכו"ש כי כמעט ולא ניתן לתבועוה"דתת מזונות. לצורך תביעה להפחתה, איר הבדל אם מדובר בפסק דין, שהושג בהסכמה לבין פסק דין מכריע על יסוד ראיות, כי התנאי הוא הוכחת

שינוי מהותי בנסיבות שהיו קיימות בעת מתן פסה"ד. כשמדובר במזונות שנקבעו בהסכמה אין לשנותן על נקלה, אלא במקרים בולטים - אירוע בלתי צפוי שלא ניתר לצפותו בעת גיבוש ההסכמות או כאשר נוצר מצב בלתי נסבל באופן בולט, או שינוי קיצוני המצדיק התערבות בהסכמה מפורשת. עצם הגעת קטין לגיל 15 אינה עילה להפחתת מזונות, זה אינו שינול נסיבות מהותי. שינוי בגיל הוא שינוי צפוי. אב הנותן הסכמה לתשלום מזונות יודע שילדיו יגדלו ויש להביא נתון זה בחישוב כלל הנתונים שהוא שוקל .

הופיעו:
לתובע: עוייד אברהם לביא
לנתבע: עו"ד ציפורה פיק
הערת המער3ת: תוצאות פסה"ד מקשות מאוד על ניהול מו"מ למוונות. מו"מ לגיל 6 הכולל אפשרות שעל האב לצפות מה יהיה בגיל 15 הוא בלתי אפשרי. לכן, עדיף פסיקה על פי ראיות שאן אלר את מרכיב "הצפיה". וראה להלן -:


© ëì äæëåéåú ùîåøåú ììùëú òåøëé äãéï áéùøàì - åòã îçåæ úì àáéá åäîøëæ