מאגר כתבי עת · עט ואתיקה

  גליון 55 · תאריך פרסום אוקטובר 1999 · עט ואתיקה

הודעה לחברים

דבר העורך

ועדת האתיקה, בהמשך להודעתה בגיליון "עט ואתיקה" מס' 52, בדבר שידול לקוחות להשגת עבודה בתחום הפלילי מודיעה בזה הודעת השלמה כדלקמן:
תופעה דומה של שידול לקוחות להשגת עבודה משפטית שלא כדין ע"י עורכי דין מתקיימת בחלק מחדרי המיון והמחלקות בבתי החולים.
במקרים רבים החולים והמטופלים נעדרים רצון חופשי משום שהם מוגבלים רפואית.
התופעה האמורה הובאה לתשומת לב הועדה ע"י ההסתדרות הרפואית בישראל (המחלקה המשפטית).
אין צריך לומר כי ועד מחוז ת"א וועדת האתיקה שלו רואים בחומרה את התופעה האמורה וינקטו בצעדים משמעתיים כנגד כל עמית למקצוע שיימצא עובר על חוק לשכת עוה"ד וכללי האתיקה המקצועית בתחום שידול לקוחות שלא כדין להשגת עבודה כמבואר לעיל.

(24192)

 

עורך דין כעובד שכיר וסמכויותיו

עוה"ד ומשרדו

האם רשאי עו"ד שכיר בחברה לשלוח מכתבי התראה ללקוחות החברה עלנייר מכתבים פרטי?

שאילתא:

עורכת דין פנתה לוועדה לקבלת עמדתה לגבי בקשת מעבידתה שהיא חברה בע"מ, כי במסגרת נוהל הטפול בלקוחות החברה תוציא עורכת הדין דרישות תשלום על נייר מכתבים פרטי משלה - שכן לטענתה תהיה לפעולה כזו אפקט הרתעה מרתיע יותר כלפי הלקוח.

עמדת ועדת האתיקה:
הועדה סבורה כי בהיות עורכת הדין שכירה אצל מי שאינו עורך דין עליה להשתמש לצורך עיסוקה כעורכת דין בחברה המעסיקה בנייר מכתבים הכולל את שם המעסיקה ולכן נראה לוועדה כי דרישת התשלום צריכה להופיע על נייר המכתבים הכולל את שם החברה.
(24421)

לגבי ייצוג לקוחות בביהמ"ש נגד לקוחות אחרים שגם הם יוצגו על ידיו בעבר

ניגוד עניינים

העובדות:
1.עורך דין ייצג בעבר את ראובן, שמעון ולוי בעסקאות מקרקעין וכן חברות שבבעלותם. כמו כן ייצגם בהסכם של לקוחותיו הנ"ל להקמת חברה חדשה.
2.הקשר בין עוה"ד לראובן ושמעון ניתק. לא זאת אף זו אלא שבין עוה"ד לבין ראובן קיימות מחלוקות.
3.כיום מבצעים ראובן ושמעון מעשים אשר יש בהם כדי לפגוע בחברה החדשה.
4.החברה פנתה לעוה"ד ובקשה כי יפעל כנגד ראובן ושמעון, כך שיינתן נגדם צר מניעה האוסר עליהם להיכנס לעסק שמנהלת החברה.
5.הפעולות שנדרש עוה"ד לבצע קשורות, בין היתר, להסכם בין בעלי המניות שכאמור ייצג הוא את ראובן ושמעון עובר לחתימתו. אולם לא נמסר לעוה"ד מידע ע"י ראובן ושמעון אשר עוה"ד נדרש לעשות בו שימוש בהליכים כנגדם - שכן בהליכים לכל היותר נסמכים על ההסכם החתום ובעיקרם מבוססים על העיקרון של טובת החברה.
6.עוה"ד פנה לוועד מחוז ת"א של לשכת עוה"ד על יסוד כלל 16ג' כדי שהועד יחליט כי הפעולות שביצע עוה"ד בעבר, אין בהן כדי למנוע ממנו לפעול כנגד ראובן ושמעון.
7 יצוין כי עוה"ד טרם קבל על עצמו את הטפול בעניין.
עמדת ועדת האתיקה:
א. צו המניעה שמבקשת החברה להוציא נגד לקוחות עוה"ד לשעבר קשור קשר אמיץ להסכם היסוד של החברה אשר נערך ע"י עוה"ד ולכן מתקיים כאן האיסור הקבוע בכלל 16 א' לכללי לשכת עוה"ד (אתיקה מקצועית) תשמ"ו1986-.
ב. במקרה המתואר ע"י עוה"ד אין מתקיימים הנסיבות המצדיקות מתן היתר חריג כעולה מהאמור בכלל 16(ב) הנ"ל.
ג. אמנם לטענת עוה"ד הוא לא קיבל מידע מלקוחותיו לשעבר הדרוש לצורך נקיטה בהליכים המבוקשים ע"י החברה אך העובדה שעוה"ד ייצג את לקוחותיו לשעבר גם בהכנת מסמכי הקמת החברה מדברת בעד עצמה.
ד. העולה מהמקובץ הוא כי עוה"ד מנוע מלייצג את "החברה" כנגד לקוחותיו לשעבר שהינם בעלי מניות בה וממיסדיה. (24311)


 

כיצד לנהוג בפיקדון שהלקוח אינו נכון לקבלו?

עוה"ד ולקוחו

העובדות:

1.עורך דין קבל במשרדו מחברת ביטוח שיק ע"ס של 67,722.- ש"ח בגין נזקים שנגרמו ללקוחו כתוצאה מתאונת דרכים וכשמסכום זה נוכה שכ"ט עו"ד ומע"מ כדין.
2.הלקוח טוען כיום כי אינו מסכים לפשרה שהושגה בעניינו וקבלה תוקף של פסק דין.
3.מובן כי הלקוח נתן את הסכמתו המפורשת לפשרה שהושגה עפ"י המלצת כב' ביהמ"ש - שאם לא כן לא היה עורך הדין מסיים את התיק על אף שלדבריו בכל מקרה היה הדבר בסמכותו.
4.הלקוח העביר את הטפול לעורכי דין אחרים שככל הידוע לעוה"ד אינם מטפלים בו יותר.
5.בקשת הלקוח לביטול הפשרה הוגשה ע"י עו"ד אחר ונדחתה.
6.עוה"ד שוחח עם הלקוח מספר פעמים ואף הזמינו למשרדו אך ללא הועיל.
7.עוה"ד מחזיק עבור הלקוח בסכום של 57,772.- ש"ח ואין לו כל דרך להעביר ללקוח את הסך הנ"ל הן משום שאין ללקוח כתובת קבועה וידועה והן לאור העובדה כי עפ"י דרישתו והתחייבותו בכתב התחייב גם עוה"ד להעביר חלק מהכספים לבעל חוב של הלקוח, שגם אותו לא ניתן להשיג כדי לברר היקף החוב נכון להיום.
8.שאלת עוה"ד הינה כיצד עליו לנהוג בנסיבות אלה?

עמדת ועדה האתיקה:
.עדת האתיקה סבורה כי עוה"ד יוכל לצאת ידי חובתו באם יפתח חשבון בנק על שמו ועפ"י פרטיו של הלקוח ויעביר את סכום הפיצויים לחשבון זה, תוך מתן הודעה בדואר רשום לכל כתובת אפשרית שבה עשוי להתגורר הלקוח, לרבות הכתובת שננקבה בכתב התביעה ויתר כתבי בית דין, על העובדות כאמור לרבות פרטי החשבון.
(24176)

האם חייב עו"ד המטפל בגביית שיק בהוצל"פ להחזיר השיק

עוה"ד ולקוחו

העובדות:

1.עורך דין מטפל בגביית שיק בשמו של תאגיד בנקאי אשר העביר השיק אליו לשם הגשתו כאמור לביצוע בלשכת ההוצל"פ.
2.שאלת עוה"ד היא: האס מחובתו להחזיר השיק האמור לידיה של החברה שמשכה אותו - וזאת לאחר שהובא לידיעתו בכתב ומפורשות עובר להגשת השיק לביצוע כי השיק הינו גנוב.
3.לדעת עוה"ד הוא אינו רשאי להגיש ללשכת ההוצל"פ שיק שנודע לו כגנוב ובמיוחד כשהוא מייצג בנק אשר רמת ההתנהגות הצפויה ממנו היא מן הגבוהות.

עמדת ועדת האתיקה
א.עורך הדין המייצג זוכה - לרבות בנק - אינו מחויב להשיב שיק למי שטוען כי השיק נגנב ממנו, באם לקוחו אינו מסכים לכך.
ב.אם קיימת מחלוקת בשאלה האם השיק גנוב והזוכה טוען כי אינו גנוב - הרי זכותו של זוכה היא כי טענותיו תתבררנה בפני הערכאה המוסמכת ואין להפוך את המייצג לערכאה שיפוטית האמורה להחליט בטענות הצדדים. מובן כי אם המייצג סבור שהשיק אמנם גנוב אל לו לייצג את הלקוח.
(24207)

מהן המגבלות החלות על עו"ד שערך הסכם גירושין

 

עוה"ד ולקוחו

העובדות
1 עו"ד ערך הסכם גירושין בהתאם להנחיות משותפות שקבל משני בני הזוג והסכם זה אושר בביה"ד הרבני וקבל תוקף של פס"ד.
2.בני הזוג חתמו גם על מסמכים נוספים לרבות יפויי כוח המתייחסים ליישום ההסכם וכל המסמכים מצויים במשרדו.
3.לאחרונה הגישה האישה באמצעות בא כוחה תביעה לביהמ"ש למשפחה בחיפה ובה ביקשה, בין היתר, לבטל את חלוקת הרכוש שנקבעה בהסכם.
4.ב"כ האישה דרש מעוה"ד להימנע ממסירת כל מסמך מהתיק ללא קבלת אישור מביהמ"ש הדן במחלוקת.
5.במקביל פנה ב"כ הבעל לעוה"ד ובקש ממנו להעביר אליו את כל המסמכים שנחתמו בין הצדדים יחד עם הסכם הגירושין עצמו ולרבות יפויי כוח ומסמכים הקשורים להעברת הזכויות במקרקעין שנקבעה בהסכם הגירושין.
6.כאמור נושא תוקפן של תניות הסכם הגירושין בנאמנות עומד כיום לדיון בביהמ"ש בחיפה.
7.מאחר שעוה"ד ערך את הסבם הגירושין בנאמנות מלאה לשני בני הזוג פנה האחרון לועדת האתיקה לקבלת הנחיות בעניין העברת המסמכים למי מהצדדים והוא תוהה שמא עליו להמתין בהקשר לכך להנחיית ביהמ"ש ו/או בית הדין הרבני.

עמדת ועדת האתיקה
1.כל צד שחתם על מסמך כלשהו או שקיים מסמך, המזכה אותו בזכות כלשהי - זכאי לקבל העתק הימנו.
2.השאלה הקשה יותר היא לגבי המסמכים המקוריים שלהם יש ערך בפני עצמו כמו שטר חוב, כתב ערבות או ייפוי כוח מקורי.
3.באשר למסמכים כגון אלו הנקובים בסעיף 2 לעיל הרי על עוה"ד להודיע לצדדים כי בדעתו לפעול בהתאם למוסכם בנושא העברת הרכוש או המסמכים החפציים, אס התקיימו התנאים לכך - והכול כאמור בהתאם למוסכם אלא אם יומצא למשרד עוה"ד צו מניעה מבית המשפט המוסמך האוסר עליו לעשות כן - וזאת תוך מועד סביר אשר ייקבע ע"י עוה"ד.
(24325)

 

האם קיימת חובה על עורך דין המחזיק כספי לקוח בנאמנות לגבות מהלקוח בגין כך שכ"ט?

עוה"ד ולקוחו

השאילתא:
א.האם על עו"ד המחזיק כספי לקוח בנאמנות חלה חובה לגבות ממנו שכר טרחה ו/או בגין הטפול בעניין זה?
ב.האם תשובת הועדה לשאילתה תשתנה כאשר המדובר הוא בכספים שאינם קשורים לשירותים המשפטיים הניתנים ע"י עוה"ד לאותו לקוח?

עמדת ועדת האתיקה:
1. אין חובה על עורך דין לגבות שכ"ט בגין שירות הניתן על -ידיו ולעניין זה ראה הנקוב בסעיף 81 לחוק לשכת עוה"ד שנוסחו כדלקמן:
81" המועצה הארצית של הלשכה רשאית לקבוע תעריף מינימאלי לשכר טרחה בעד שירותי עורכי דין, שיהיה בבחינת המלצה בלבד לחברי הלשכה אך לא יחייבם."
2.ניהול כספים (כספי נאמנות או פיקדונות) ו/או החזקה בהם הינם שירות הניתן ע"י עורך דין במסגרת תפקידו ומזכה אותו בשכ"ט, ללא כל קשר לשאלה האם עורך דין נותן שירותים אחרים ללקוח - אולם הכול בכפוף להסכם שביניהם.
(24543)

 

המותר לעורך דין למסור עותק צוואה של לקוח

  חסיון מקצועי

העמדות:
1.בפני עורך דין נחתמה צוואה בנוכחות עדים במשרדו.
2.במשרד עוה"ד התקבל מכתב מפרקליט הקרן לטפול בחסויים, המשמשת כאפוטרופא של הלקוח המוגדר כחסוי ובו דרישה לקבלת העתק מהצוואה.
3.עוה"ד הפונה סבור כי חל במקרה זה חיסיון עו"ד-לקוח, עפ"י סעיף 90 לחוק לשכת עוה"ד תשכ"א1961- וסעיף 48 לפקודת הראיות (נוסח חדש).

עמדת ועדת האתיקה:
1.היקף פעולתו של האפוטרופוס הינו בהתאם להרשאה שניתנה ע"י בית המשפט שמינה אותו.
2.לנוכח האמור לעיל על עוה"ד השואל לדרוש מהקרן לטפול בחסויים, האפוטרופא של הלקוח, צו מביהמ"ש המסמיכו לקבל עותק של הצוואה.
3.מאחר שהחסוי אינו פסול דין ראוי לדאוג שהוא יוכל להתייחס בביהמ"ש לשאלת החיסיון בטרם תינתן החלטתו.
4.הועדה מוסיפה כי אם עוה"ד של הלקוח סבור שהאפוטרופוס מצוי בניגוד עניינים או כי פנייתו אינה נחוצה לניהול עניני החסוי, ראוי הוא שיביע עמדה זו בפני ביהמ"ש אשר מינה את האפוטרופוס.
(24531)

 


© ëì äæëåéåú ùîåøåú ììùëú òåøëé äãéï áéùøàì - åòã îçåæ úì àáéá åäîøëæ