יום שני, 17 יוני 2019

מאגר כתבי עת · עט ומס

  גליון 9 · תאריך פרסום · עט ומס

מס הכנסה


•חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל

תחולה
 

תחילתו של פרק מס הכנסה החל מיום 1 ביולי 2003 (ס' 40 לחוק התכנית הכלכלית).


זכיות והימורים,הגרלות ופרסים

עד חקיקת חוק התכנית הכלכלית הכנסות וזכיות מהימורים, הגרלות ופרסים לא מוסו, הואיל והכנסה חייבת במס הכנסה בישראל אם נבעה מאחד מהמקורות הנקובים בפקודה, ולהכנסות אלה לא נקבע מקור בפקודה. במסגרת חוק התכנית הכלכלית הוטל מס על השתכרות או רווח שמקורם בהימורים, הגרלות או פעילות נושאת פרסים (למעט פרסים שניתנו במסגרת אישית). על הכנסות כאמור יוטל מס בשיעור 25% בלא זכאות לפטור, לניכוי, לזיכוי או קיזוז כלשהם. עם זאת, שר האוצר הוסמך, בין היתר, לקבוע פטור לזכיות כאמור שערכם פחת מסכום שקבע (וראו ס' 2א, 4 א(א)(11), 9(28), 124ב, 164 לפקודת מס הכנסה).


----------------------------------------
האמור בגליון הינו על דעת העורכים והכותבים בלבד. אין צריך לומר כי רק נוסח החוק והפסיקה המלאים הם המחייבים. לשליחת פסקי דין וחומר רלוונטי אחר ניתן להתקשר לבני קליפי לטלפון 03-7103311- או לשלוח אי מייל לכתובת דוא"ל B.Kalifi@shibolet.com.

 

 

 

צמצום הפטור להכנסה של עיוור ונכה

בסעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה נקבע פטור ממס הכנסה להכנסה מיגיעה אישית של עיוור או נכה בשיעור 90% לפחות עד לתקרה שנתית של כ-500,000 ש"ח. בעבר כאשר אדם קיבל נכות זמנית בשיעורים הנ"ל (לדוגמא, לאדם שלקה בלבו נקבעה בד"כ נכות זמנית ל-3 חודשים) הוא היה זכאי לפטור ממס בגין החודשים, שבהם היה נכה באופן זמני. במסגרת חוק התכנית הכלכלית נקבע, כי אם נקבעה נכות זמנית לתקופה שעד 185 ימים, לא יהיה זכאי לכאורה הנישום לפטור ממס. אם נקבעה נכות לתקופה שבין 185 ימים לבין 364 ימים, יהיה זכאי הנישום לפטור עד להכנסה בסך 60,120.

ביטול או צמצום הטבות המס ליישובים מסוימים

חוק התכנית הכלכלית ביטל לחלוטין הטבות מס לתושבי יישובים מסוימים וצמצם הטבות מס לתושבי יישובים אחרים (להרחבה ראו ס' 11 לפקודת מס הכנסה).

הקלת מס על פירוק חברות בשנת המס 2003

כידוע, בעקבות ביטול תקרות הביטוח הלאומי החל מחודש יולי 2002 עברו יחידים רבים לפעול באמצעות חברות. עם החזרת תקרות הביטוח הלאומי במסגרת חוק התכנית הכלכלית ובמטרה לעודד השבת המצב לקדמותו, נקבע בחוק פטור חלקי ממס על פירוק חברות שהחל והסתיים בשנת המס 2003, והכל בתנאים ובנסיבות כפי שנקבעו בחוק התכנית הכלכלית (נא ר' סעיף 93 א לפקודת מס הכנסה). הפטור מותנה, בין היתר, בכך שבמהלך הפירוק שולמו לבעלי המניות כל הרווחים והעודפים שטרם חולקו, וכי אלו חויבו במס הכנסה בידי בעלי המניות. כן, נקבע פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי במסגרת פירוק כאמור על עודפים, שקיבל בעל המניות. הפטור מתייחס אך לסכום העולה על תקרת הסכום החייב בדמי ביטוח לאומי, והשווה לחמש פעמים השכר הממוצע.

הרמת מסך בתאגיד לעניין חובות מס

בחוק התכנית הכלכלית נקבעו הוראות מיוחדות וחריגות לגביית חובות מס של חברות, מבעלי השליטה בחברה, תאגידים קשורים ואף מנושאי תפקידים בתאגיד. כך, ניתן יהיה לגבות מס מתאגיד, שהועברה לו פעילות ללא תמורה מלאה מתאגיד אחר עם אותם בעלי שליטה, שיש לו חוב מס סופי. כן, ניתן לגבות חובות מס סופיים של תאגיד, שהתפרק או הפסיק את פעילותו, מבעל השליטה. לענין זה נקבעה חזקה ניתנת לסתירה, לפיה רואים את הנכסים שהיו לתאגיד כאילו הועברו לבעל השליטה ללא תמורה. כאשר הורשע מנהל באי העברת מס שנוכה, ניתן לגבות ממנו את המס שנוכה ולא הועבר לפקיד השומה. כאשר תאגיד מורשע בהתחמקות ממס במזיד, ניתן לגבות את חוב המס שלא שולם גם ממי שהיה בעל תפקיד באותו תאגיד בעת ביצוע המעשה. גביית המס מנושא תפקיד בהרשעת התאגיד, כאמור, מותנית בכך שיש בידי פקיד השומה ראיות לכאורה להוכיח שהמעשה נעשה בידיעתו של בעל התפקיד, ובעל התפקיד לא הוכיח שהוא נקט את כל האמצעים הסבירים למניעת המעשה (להרחבה ראו ס' 119א לפקודת מס הכנסה).

הקדמת הפחתת שיעורי המס ליחידים

קצב הפחתת שיעורי המס ליחידים בהתאם לרפורמה במס הוקדם, כך שבמקום שההפחתה תבוצע בהדרגה בשנים 2003-2008, היא תבוצע במהלך השנים 2003-2006 (הוראות השעה בסעיפים 33-35 לחוק התכנית הכלכלית, ס' 121 לפקודת מס הכנסה)

הרחבת עילות לפסילת ספרים

להגברת ההרתעה נקבעו עילות לראות בפנקסים כבלתי קבילים, זולת אם שוכנע פקיד השומה כי היתה סיבה מספקת למעשה. העילות שהוספו בחוק התכנית הכלכלית הנן: שימוש בחשבונית פיקטיבית או בחשבונית במחיר שאינו משקף את המחיר האמיתי, השמטת הכנסה בסכום מהותי, ניכוי הוצאה פרטית או ניכוי הוצאה פיקטיבית, או הוצאה שאינה משקפת את המחיר, והכל באופן המפחית את ההכנסה החייבת בסכום מהותי (ס' 130(יא) לפקודת מס הכנסה).

הארכת המועדים להוצאת שומות

כיום רשאי פקיד השומה להוציא שומה לפי מיטב השפיטה תוך 3 שנים מתום שנת המס שבה נמסר הדוח. בחוק התכנית הכלכלית נקבע, שבאישור הנציב, רשאי פקיד השומה להוציא שומה בתוך 4 שנים מתום שנת המס שבה נמסר הדוח. טיפול בהשגה - כיום רשאי פקיד השומה לטפל בהשגה תוך שנה ממועד הגשתה. תקופת הטיפול הוארכה לתקופה של שלוש שנים מתום שנת הגשת הדוח, או, באישור הנציב, ארבע שנים מתום שנת הגשת הדוח, או שנה ממועד הגשת ההשגה, והכל לפי המאוחר מבינהם. לגבי טיפול בהשגה על שומה שהוצאה בהיעדר דוח, הוארכה התקופה לטיפול בהשגה ל-4 שנים מתום שנת המס שבה הוגשה ההשגה, ובאישור הנציב ל-5 שנים מתום שנת המס שבה הוגשה ההשגה. תחולת התיקונים הנ"ל הנה לגבי דוחות שהוגשו לשנת 2002 ואילך (וראו ס' 145(א)(2), 152(ג), 167(א) לפקודת מס הכנסה וס' 40(ה) לחוק התכנית הכלכלית).

עיכוב החזר מס לנישום הנמצא בהליך שומתי

נקבע, כי פקיד השומה רשאי לעכב עד 50% מהחזר מס בתיק עד 90 ימים ממועד קבלת הדוח. ואולם, אם נקבעה שומה לפי מיטב השפיטה לפני שחלפו 90 יום רשאי פקיד השומה לעכב את ההחזר עד גובה מחצית המס לתקופות נוספות (ס' 160א לפקודת מס הכנסה).

החמרת הענישה

  • מס שבח

במסגרת חוק התכנית הכלכלית הורחבה רשימת העבירות ובמקרים מסוימים הוחמרה הענישה (סעיף 98 לחוק מיסוי מקרקעין).


חובת דרישת חשבונית מס ודרך התשלום

  • מס ערך מוסף

עד היום היה חייב עוסק, מלכ"ר או מוסד כספי לדרוש חשבונית מס בגין רכישה של מעל 245 ש"ח, או לחילופין, יכל לוותר על הדרישה לחשבונית מס, אם שילם בשיק שנכתב בו, כי התשלום למוכר בלבד. בחוק התכנית הכלכלית נקבע, כי כאשר ערך הממכר או השירות הנו בין 249 ש"ח עד 20,000 ש"ח צריך הקונה לדרוש חשבונית מס ויכול לשלם בכל דרך, או, לחילופין, לשלם בהעברה בנקאית, כרטיס אשראי או שיק שנכתב בו, כי התשלום למוכר בלבד. כאשר ערך הממכר הנו 20,000 ש"ח או יותר חייב הקונה לדרוש חשבונית מס, ולא ישלם בכסף מזומן! אם שילם בשיק מוסב עליו להוסיף בגב השיק את שמו, חתימתו ומספר רישומו במע"מ (ס' 47א לחוק מע"מ).

כפל מס בגין ניכוי מס תשומות הכלול בחשבונית שהוצאה שלא כדין

עד היום אפשר היה להטיל כפל מס על מי שהוציא חשבונית מס שלא כדין. על פי חוק התכנית הכלכלית אפשר יהיה להטיל כפל מס גם על מי שניכה מס תשומות הכלול בחשבונית שהוצאה שלא כדין, אלא אם הנישום מוכיח, כי לא ידע שהחשבונית הוצאה שלא כדין. חוב הנובע מהטלת כפל מס יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הטלתו ועד יום התשלום בפועל. עם זאת, נקבע, כי מי שמערער על הטלת כפל המס בבית המשפט לא יהיה חייב בתשלומו עד הכרעת בית המשפט, אלא אם בית המשפט הורה אחרת (ס' 50 ו-97 לחוק מע"מ).

דרישת ערובות כתנאי לרישום של עוסק במע"מ בנסיבות מיוחדות

במסגרת חוק התכנית הכלכלית הוענקה סמכות לרשויות מע"מ שלא לרשום עוסק חדש במע"מ אם לא יופקדו ערובות כפי שיקבע המנהל, וזאת בנסיבות בהן המבקש להירשם הורשע בעבירות מס מסוימות בפס"ד חלוט. על החלטה כאמור ניתן לערער בבית המשפט. כן, נקבע, כי ניתן לדרוש ערובות גם מעוסק לכיסוי חובות עתידיים, וזאת אם העוסק הורשע בעבירות מס מסוימות בפס"ד חלוט. אם לא יופקדו הערובות רשאי המנהל לבטל את רישומו של העוסק (ס' 52 ו-61לחוק מע"מ).

הרחבת עילות לפסילת ספרים

הורחבו העילות בהן יראו את פנקסי העוסק כבלתי קבילים. כך, יראו פנקסיו של עוסק כבלתי קבילים אם העוסק הוציא חשבונית מס שלא כדין, או אם ניכה מס תשומות הכלול בחשבונית מס שהוצאה שלא כדין. ההוראה העוסקת בניכוי מס תשומות הכלול בחשבונית מס שהוצאה שלא כדין, לא תחול אם העוסק הוכיח למנהל, כי לא ידע שהחשבונית הוצאה שלא כדין. על החלטה כאמור ניתן לערער בבית המשפט המחוזי (ס' 77 ב לחוק מע"מ).

בנסיבות מסוימות ערעור על פסילת ספרים בבית המשפט בלבד

עד היום יכל עוסק, שספריו נפסלו, לערער בבית המשפט המחוזי או בפני וועדה לקבילות פנקסים. נקבע, כי כאשר עילת הפסילה היא ניהול ספרי חשבונות בסטייה מהותית מהוראות ניהול ספרים, שעניינה הוצאת חשבונית מס שלא כדין, או ניכוי מס תשומות הכלול בחשבונית מס שהוצאה שלא כדין, הערעור על כך יהיה רק בבית המשפט המחוזי (ס' 95 לחוק מע"מ).

 

הרמת מסך לגביית חובות מס

בדומה לתיקונים בפקודת מס הכנסה נקבע, כי ניתן לגבות בנסיבות מסוימות חוב של תאגיד מתאגיד קשור אחר. כן, ניתן, בנסיבות מסוימות, לגבות חובות מס של תאגיד מבעלי המניות בו או מנושאי תפקידים בתאגיד (ס' 106 לחוק מע"מ).

הוגבלה הסמכות להארכת מועדים

עד היום רשאים היו הגורמים המוסמכים במע"מ להאריך את התקופה לניכוי מס תשומות ללא הגבלה. בחוק נקבע, כי ניתן יהיה להאריך את התקופה לניכוי מס תשומות לתקופה שלא תעלה על 18 חודשים, ורק במקרים בהם מוכח, כי אי ניכוי מס התשומות במועד המקורי לא נבע מרשלנות העוסק, רשאי המנהל להאריך את המועד למשך חמש שנים מהמועד המקורי (ס' 116 לחוק מע"מ).

בטוח לאומי

בחודש יולי 2002 בוטלו תקרות התשלומים לביטוח לאומי ומס בריאות בהוראת שעה לתקופה עד 31.12.2003. חוק התכנית הכלכלית קיצר את התקופה עד ליום 30 ביוני 2003. משמעות התיקון הנה, כי החל מיום 1 ביולי 2003 יוגבלו התשלומים לדמי ביטוח לאומי עד לתקרה של 5 פעמים השכר הממוצע במשק (כ-35,000 ש"ח לחודש).

מס בולים

סעיף 15(א) בחוק מס בולים הוחלף בחוק התכנית הכלכלית ועל פי התיקון, אלה החייבים בביול המסמכים המנויים להלן: (1) איגרת חוב - המוציא את אגרת החוב. (2) הסכם ביטוח - הממשכן. (3) שטר משכון - הממשכן. (4) דו"ח הקצאת מניות - החברה המקצה. (5) מסמך אחר - הצדדים החתומים על המסמך, יחד ולחוד או צד למסמך שהתחייב באותו המסמך לשלם את מס הבולים.
כידוע, על פי חוק מס בולים הסכם, שאינו פטור ממס לפי תוספת ב' לחוק מס בולים, חייב במס בולים לפי החוק (0.4% מערך נשוא ההסכם, אם ערך הנשוא נקוב בסכום מסוים).
בהקשר לביול הסכמים ומסמכים אחרים שונה המצב המשפטי. עד היום לא היה ברור מי חייב במס בולים על הסכמים, ולכאורה לא רשאי היה המנהל לפנות לאחד הצדדים להסכם ולדרוש ממנו את מס הבולים בהעדר קביעה פוזיטיבית כאמור בהסכם. מעתה חלה חובת ביול מסמכים, כגון הסכמים, על כל הצדדים למסמך, וניתן לכאורה לגבות מכל אחד מהם את מס הבולים בתוספת דמי פיגורים (סעיף 15(ב) בחוק מס בולים). כן מותר למנהל מס בולים להיכנס לכל מקום, למעט דירת מגורים, כדי לבדוק פנקסים ומסמכים אחרים (סעיף 16 בחוק מס בולים). למותר לציין שהסנקציות הנ"ל הן בנוסף "לאי קבילות" של מסמך שלא בויל כדין (סעיף 10 בחוק מס בולים).