יום רביעי, 20 מרץ 2019

מאגר כתבי עת · עט ומשפחה

  גליון 36 · תאריך פרסום · עט ומשפחה

לחברינו עורכי הדין

חכמים קצרו בטיעוניכם: בביהמ"ש העליון נידונה לאחרונה (11.6.06) בר"ע שהוגשה על פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי. הבקשה מנתה 80 עמודים ותיק עב כרס של מוצגים ואסמכתאות. ביהמ"ש קבע, כי אין לכד הצדק ענייני, וכי הדבר גרם לבזבוז זמן שיפוטי וחייב את המבקש לשלם הוצאות בסך של 3,000 מן לטובת אוצר המדיכה (בעמ" 4547/06). ראו הוזהרתם!
נישתו של כשיא ביהמ"ש העליון, כב' השופט אחרון ברק, היא שאין להאריד בטיעונים ואין להאריך בפנזק הדין. ניתן לומר כל דבר, בצורה תמציתית, ערוכה וקריאה. האמינו וכן תעשו.
שימו לב! עורכי הדין מעורבים - כנגד עו"ד הוגשה קובלנה פלילית פרטית בגין שימוש במסמכים הסויים,


שנדהתה ע"י ביהמ"ש בשאט נפש. עו"ד אחר, שהותקף ע"י לקוה שכנגד, תבע פיצויים וזכה בפיצויים ובפיצויים עונשיים. אנו קוראים להברינו עורכי הדין לעמוד איתן. לידיעת עוה"דבבית
הדין הרבני בתל אביב נפתה הדר לשימוש עורכי הדין. בהדר קיים מכשיר פקס וטלפון לשיהות נכנסות שמספרו 03-6094774 וכן מהשב לשימושכם (פדאור).

בבר3ת קיץ נעים!

עו'יד אורי צפת, יו"ר הועוה"דענייני משפחה עו"ד דפ3ה טל-קורן, מ"מ יו"ר הועדה
עו"ד עוה"דחרון, סגן יו"ר הועדה
עו"ד טלי ארצי, חברת הועדה.
עו"ד לימור וינברגר, חברת הועדה.

בע"מ 06/ 4547 פלוני נ' פלונית (11.6.2006)


הצדדים פעלו על סמך הסכם יחסי ממון, שאושר כחוק, אך בדרך שונה והם לא הביאו את השינוי לאישורו הפורמלי של ביהמ"ש. ביהמ"ש העליון קבע, כי נכון שאין תשובה הד משמעית בפסיקה ובעצם הדבר תלוי בנסיבות. יש הרואים אותו תקף על פי דיני ההוזים (גמידות הדעת הנותנת לו תוקף מחייב), אולם בביהמ"ש העליון כבר נקבע שיש לדרוש דרישות צורניות ויש צורך באישור ביהמ"ש לשינוי הסכם ממון, שנעוה"דאחר הגירושין.

הופיעו:
למבקש : עו"ד א' פלדמן, עוייד ש' שובר ועוייד ש' 3הןבע"מ 492/06 פלוני נ' אלמונית (5.6.06)


ביהמ"ש העליון חזר וקבע, כי תביעה לפס"ד הצהרתי בין בני זוג שנישאו לאחר 1.1.74, על כד שזכויות רכושיות


אינן ברות איזון, תדהה כל עוד לא פקעו הנישואין ואפילו בני הזוג פרודים זמן רב.

הופיעו: למבקש: עו"ד ד' שדמי
למשיבה: עו"ד ש' בר יוסףוע (חי') 3168/04 בילו גרדוס נ' מסוי מקרקעין חיפה (24.11.2005)

ביהמי"ש קבע כי כאשר הדיןה נמכרת על ידי כונסי נכסים, הרי שלצורך מס שבה, יום אישור ההסכם על ידי ביהמ"ש הוא יום המכירה אף אם ההוזה עצמו שבין הקונה למוכר נהתם במועד שלאחר מכו. אך אם החלטת ביהמ"ש לאישור ההסכם ניתנה לאחר מועד התימת ההסכם, הרי אישור ביהמ"ש דוהה את יום המנירה למועד שלאחר ההתיכוה, היינו למועד אישור ההסכם בביהמ"ש.

הופיעו:
לעוררת: עוייד שפילמן ערן
למשיב: פרקליטות מחוז חיפה - אורחי
עמ 1133/05 פלונית נ' אלמוני (18.5.2006)


ביה"ד הרבני דן בהרכב חסר (2 דיינים) בהסכמת הצדדים ופסק כי לו הסמכות. האם ההחלטה של ביה"ד הרבני בהרכב של 2 דיינים הינה חוקית! סעיף 8ה' לחוק הדיינים קובע, שביה"ד יכול לדון בכל עניין שבעלי הדיך הסכימו עללו שיידון בדייו אחד. ביהמ"ש קבע כי על סמד סעיף זה ניתן לומר כי קל וחומר, שרשאים 2 דיינים לדון בהסכמת הצדדלם, ומשהסכימה המערערת לקיום דיון בהרכב חסר, היא אינה רשאית להעלות טענות כנגד סמכות ביה"ד להכריע בשאלת כ,רוץ הסמכויות.
יצויין כי בעניין 15321/96 תורכיה נ' תורכיה תקדין
- משפחה 8,)4(2002, נקבע כי דיון בפני 2 דיינים הינו הרכב זוגי והחלטה כזו הינה בטלה ומבוטלת ודינה, כדיון בהרכב חסר.

הופיעו:
למערערת : עוייד קסוטו שמואל
למשיב: עו"ד בר מוחא מאיר

הפ 172/06 רימה טאהא נ' בנר לאומי לישראל בע"מ ואח' (12.6.2006)


הבעל שעבד את כל בית המגורים לטובת בנק לאומי. הבנק נקט הליכי מימוש השעבוד. האישה טעוה"די מתקיימים ביניהם חיי שיתוף מלאים. כן הוכח, שהבנק ידע שמדובר בבבי זוג נשואים. למרות זאת, קבע ביהמ"ש, כי מאחר ועל בני הזוג חל חוק יויסי ממון בין בני זוג וכי לא קיימת חזקת השיתוף אלא משטר של הפרדת רכוש ומכיוון שהבית רשום רק על שם הבעל, הרי הוא קניינו הבלעדי ויש לדחות את תביעת האישה. מאחר והבעל ויתר על זכותו למדור חלוף מכח סעיף 38 לחוק ההוצל"פ, נקבע כי, גם לאישה ולחמשת הילדים אין זכות כזאת למדור חלוף ולפיכך, תביעת האישה נדחתה והיא חויבה לשלם לבנק הוצאות וכן שכ"ט עו"ד בסד 20,000 [1 .

הופיעו:
למבקשת: עוייד יובל אלע3י
למשיב 1: עו"ד תמי סלוניםא 4212/05 פלוני נ' אלמונים (2.5.2006)

התובע הלווה לנתבעים כספים. הנתבעים הם אחיה ואביה של אשתו. ההלוואה, שהיתה עסקית, ניתנה

כשנתיים קודם נישואיו ומועדי הפרעון אף הם היו קודם הנישואין. הרנובע ואשתו בהליכי גירושיך. אף שלכאורה מדובר בסכסוך שאינו מתוך המשפחה - שקדם לנישואין, קבע ביהמ"ש כי איך הוא מוצא מקום לאבחן ביר התקופה קודם הנישואין לבין התקופה לאחר הנישואין וניתן לראות באירועים שהתרחשו קודם הנישואין כסכסוך בכושפחה. ריכוז הסכסוד המשפהתי על כלל היבטיו הינו בבלמ"ש לענייני משפחה, שיש לו כלים מיוחדים לפתור סכסוכים אלה. לפיכך, התביעה הועברה לביהמ"ש לענייני משפחה.

הופיעו:
למבקשים (הנתבעים): עו"ד סמוכה ציון
למשיב (התובע): עו"ד שושני אביהוא 7793/05 עו"ד יעקב קצין נ' יצחק אביטן (8.6.2006)


התובע, עו"ד שייצג את האישה, הותקף בביהמ"ש ע"י הבעל ואף הוטרד בביתו. הוא לא שקט והגיש תביעת נזיקין בגין תקיפה והטרדה על פי סעיף 23(א') לפקודת הנזיקיך. ביהמ"ש חייב את הנתבע (הבעל) לשלם לידי עוה"ד פיצויים בגין נזק לא ממוני בסד של 15,000 נ~ ובנוסף חייב אותו לשלם לתובע 0ם0,ס1 מ" פיצויים עונשיינ] בגין התנהגות אלימה ומכועדת כלפי עורך דין המופיע בבית המשפט. פסיקת הפיצוי העונשי מבטאת את מורת הרוח מהתנהגותו האלימה של הבעל. בנוסף חויב הבעל לשלם את כל הוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד.

הופ"עו:
לתובע: עו"ד עויי עמית כהן
לנתבע: עוי,ד משה בראון

קפ 1010/05 פלוני נ' אלמונים (12.6.06)

כנגד עו"ד אשר ייצג אישה בתביעת רכוש כנגד בעוה"דהוגשה קובלנה פלילית פרטית בגין שימושו במסמכים שעוה"דנוגעים לרכושו של הבעל. ביהמ"ש ביטל את הקובלנה נגדו וקבע (בכל הנוגע לעוה"ד):
א. על עוה"ד חלה החובה לייצג את מרשתו במסלרות ובנאמנות ולחשוף את כל המסמכים שבידי מרשתו.
ב. עוה"ד אינו כוחוייב לערוך תחקיר אודות הדרך שבה הגיעו המסמכים לידי מרשתו.
ג. אין מקום להאשימו גם אם המסמכים הושגו תוך פגיעה בפרטיות.
ד. הגשת מסמכים במסגרת כתב התביעה בהליך חסוי איכו מהווה פרסום ואינו פגיעה בפרטיות.ה. פתיחת דרך של הגשת קובלנות פרטיות היא מסוכנת ופוגעת בדמוקרטיה ובמוסד עריכת הדין.
ו. גרירת עורכי דין לתוך הסכסוך של הצדדים הינה מסוכנת ויש להגן על ציבור עורכי הדיו מפני פגיעה כזו.
ן. הגשת קובלנה פלילית כנגד עו"ד בגין מעשים כאלו חמורה לא פחות מפגיעה פיזית בו.
ח. עורכי הדין הם עמוד התווך שבלעדיהם לא ניתך לקיים משפט צדק ופגיעה בהם תקעקע את מערכת המשפט ואת יסודות המשטר הדמוקרטי.

הופיעו: הקובל: בעצמו.
הנאשמים: בעצמם.

תמ"ש 9010/06 פלונית נ' אלמונים ( 6.6.2006)

ביהמ"ש לבל, רי לא ניתן להגיש תביעה לפס"ד הצהרתי כי שני בני הזוג הינם ידועים בציבור, זאת כיוון שהמוסד של ידועים בציבור אינו יוצר סטטוס. ביהמ"ש יכול לקבוע כי בני הזוג הינם ידועים בציבור רק כדבר שבגררא, במסגרת סעד שככ%כוד על עובדה זו, כחלק מעילת התביעה. לפיכך, כאשר מוגשת התנגדות לצו ירושה בטעוה"דל ידוע בציבור, אין להגיש תביעה לפסק דין הצהרתי אלא יש לכלול טעוה"דו במסגרת כתב ההתנגדות.

הופיעו: לתובעת: עו"ד שרלי פז.
לנתבעות 1-2 : ען,יד משה בן דת
לנתבעים 3-7: עו"ד דוד א. קדישביץתמ"ש27063/04 ש.י. נ' ש.א.( 31.5.06)

 

הש)ולה הראשונה שבמחלוקת --- האם נלתן בכלל ליתן סעד הצהרתי מקום שבני הזוג נשאו לאחר 1.1.1974 ונישואיהם טרם פקעו. ביהמ"ש קובע, כי הוא ייטה ליתן סעד הצהרתי, אף קודם פקיעת הנישואין, כאשר קיים חשש שהצד שכנגד יבריח או יפגע בזכויותיו, או כאשר שוכנע שחיי הנישואין הגיעו לקיצם וכל זאת מכח סעיף 11 לחוק יחסי ממון. השאלה השניה היא האם יש מקום להחלת הלכות השיתוף על מי שנישאו לאחר 1.1.1974! חזקת השיתוף אינה דרה בכפיפה אחת עם הסדר איזון המשאבים והיא נדחית מפניו. יחד עם זאת, בנסיבות מסוימות אפשר להוכיח כוונה ספציפית לשיתוף בנכס מסוים המכונה "כוונת שיתוף ספציפית". במקרה כזה ניתן לפרק את השיתוף מיד ואיך צורך להמתין לפקיעת הנישואין. נטל הראיה הוא על מי שטוען לכוונת שיתוף ספציפית.

הופיעו: לתובעת: עוי,ד דפנה בן דוד
לנתבע: עוייד אליעזר יערי
תמ"ש 5063/03 ל.ב. נ' ל.א. (14.6.06)האם נכון להמתין להתחשבנות הכוללת של איוון המשאבים או להורות על פירוק מיידיז התובע פירוק שיתוף זכאי לפירוק זה "בכל עת" (כלשון החוק). מכאן, למד ביהמ"ש קל וחומר.

הופיעו: לתובע: עוייד קורזיר גריגורי
לנתבעת: עו"ד אלפרין אשכר


בש"א 50814/06 פלונית נ' אלמוני( 18.6.06)

פסיקת בתי המשפט לענייני משפחה עד כה התאפיינה במגמה ברורה לפיה צירוף צדדים שלישיים שאינם בכי משפחה ייעוה"דצמצום ובמשורה. (ראה תמייש (חדרה) 4732/05 בשי.א 5ם/2111 פלו3ית נ' אלמוני (לא פורסם) מפי כב' השופטת שפרה גליקו תמ"ש (ת"א) 9336/99 בש"א 17692/99 מגן נ' מגן, תק-מש 2(2000) 18 מפי כב' השופט גייפמן, תמ"ש 60265/99, בש"א 3879/00 צויבל נ' צויבל מפי כב' השופט שוחט (לא פורסם); תמ"ש 29070/04, בש"א 7816/04 ר.ש. נ' ד.ש. כופי כב' השופטת מילר(פורנ%נ] בכואגו. המשפטי נבו ועוד). מגמה חדשה החלה להסתמן בעת האחרונה עם מתן פסק דינו של כב' השופט גרינברגר (תמ"ש 3342/97 ו. נ' א. (פורסם במאגר המשפטי נבו), אשר אושר על ידי כב' השופט שפירא בבית המשפט המחוזי בירושלים (בר"ע 830/05 ו.ר. נ' א.א. (פורסם במאגר המשפטי נבו). כב' השופט איתי כץ הצטרף למגמה המרחיבה וקבע, כי אף שזכויותיה הנטענות של המבקשת בחברות הן זכויות אובליגטוריות דחויות, שומה על ביהמ"ש במסגרת תביעה לסעדים לפי סעיף 11 יחסי ממון לעשות כל שלאל ידו כדי לשמור עליהך. בנסיבות המקרה, השתכנע כב' השופט כץ, כי נקיטת אמצעים לשמידת זכויות מחייבת הפעלת סעיף 6(ו) לחוק בית המשפט לענייני משפחה וצרוף החברות כנתבעות. צירופן ככתבעות יאפשר החלת צוולם והחלטות ישירות כלפי החברות, לצורך מניעת אפשרות של שינוי לא כווצדק של ערך מניותיהן, וכן לצורך בירור מהות זכויות המבקשת בהן. באיזון שבין הצדק והתועלת בצירופן של החברות לצורך שמידה על הזכויות הפוטנציאליות של המבקשת והצורך בבירור מקיף וקבלת כוידע בדבר היקף זכויותיה לבין הפגיעה שעלולה להיגרכ] לחברות, גובר אינטרס המבקשת.

היפיעו: למבקשת: עוייד שמואל בר יוסף
לנדשיב: עו"ד מאיר שכטר


----------------------------
בית הדין הרבני
----------------------------

ביה"ד הרבני הגדול (21.6.2006)

ביה"ד הרבני הגדול קיבל את הערעור וקבע כי העובדה שלא התקייכוו יחסי אישות זמן רב, כי האישה אינה רוצה בשלום בית, הוצאת צווי הגנה והסתת הילדים, מספיקים כדי לחייבה בגט. כמו כן נקבע, שהאישה אינה זכאית לתוספת כתובתה. מאידך, התכולה שהשאיר לה הבעל בדיןה שווה כדי לכסות את עיקר הכתובה.

הופיעו:
למערערת: עוי.ד דביר אברהם
למשיב: עו"ד ציון סמוכה


ביה"ד הרבני האזורי חיפה( 14.5.2006)

 

ביה"ד קבע, כי מאחר והצדדים מורדים זה בזה ורוצים להתגרש, הרי שלאור העובדה שיש תביעה רכושית של האישה כנגד הבעל לקבל מחלקו ברכוש, הרי שהאישה

זכאית רק לעיקר כתובה ולא לתוספת כתובה ועיקר הכתובה הוא מה שהאישה תקבל מרכושו של הבעל על פי תביעוה"דביהכו"ש. לאור זאת, חויבו הצדדים להתגרש והבעל הופטר מתשלום עיקר הכתובה והתוספת.

הופיעו:
לתובע: עו"ד חיים באום
לנתבעת: עו"ד ישי צהו


ביה"ד הרבני האזורי ת"א (20.6.2006)

 

ביה"ד הרבני קבע, כי לעניין חיוב הבעל במדור האישה,יש לראות את החלק הפנוי בדיןה ולא את החלק הממושכן. כתוצאה מכך, יש לראות את תשלום המשכנתא ההודשית כעין פעולת השלמה של רכישת הדיןה באמצעות תשלומים לבנק. מכיוון שהחובה המוטלת על הבעל היא לתת מדור לאשתו ולא לרכוש עבורה דיןה, זכותו לטעון שאין ברצונו לרכוש לה דיןה ע"י תשלום המשכנו1א, כדי שהיא תגור דווקא באותה הדיןה...
לכן יש למכור את הדיןה היקרה ולרכוש דיןה צנועה יותר ולחזור ולגור בה יחד.

הופיעו.
לתובעת: עו,יד יעקב בלט
לנתבע: עו"ד יפ'ת אול*אל--------------------------
מן הכנסת
--------------------------


הצעת חוק בית המשפט לענייני משפחה (תיקון - בני זוג מאותו מין), התשס"ו- 2006

הצ"ח שהוגשה על ידי ח"כ אבשלום וילן, לפיה יחול חוק בית המשפט לענייני משפחה על זוגות חד מיניים, כך שבך זוג מאותו מין יכלל בהגדרת "בן משפחה".
הערת מערכת: הצ"ח באה בעקבוינ המהלוקת שבין שופטי המשפחה באשר לאפשרות הסכם לחיים משותפים בין בני זוג מאותו מין בבית המשפט לענייני משפחה.הצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים

 

בתגובה לבג"צ 8638/03 סימה אמיד נ' ביה"ד הרבני הגדול, הוגשו עד לרגע זה 5 הצ"ח ! (3 מהן הבאנו בגיליון עט ומשפחה הקודם). חהייכ מאיר פרוש הגיש הצ"ח (פ 556/170) לפיה בכל עניין אזרחי יכול לדון ביה"ד הרבני ובלבד שכל הצדדים הסכימו לסמכותו. לביה"ד הרבני סמכות לדון בכל הנוגע לפסה"ד שנתן כגון: אכיפתו, ביטולו, שינויו פרשנות ועוד.
חה"כ יעקב ליצמן הגיש הצ"ח דומה (פ 488/170).