יום רביעי, 20 מרץ 2019

מאגר כתבי עת · עט ומשפחה

  גליון 35 · תאריך פרסום · עט ומשפחה

לחברינו עורכי הדין

הודעות השובות על סדרי דין של ביהמ"ש לענייני משפחה:
א. נתבקשתל ע"י כב' השופט ל. פרגו, נשיא בלהמ"ש השלום למחוז המרכז וכב' השופט ש. בוקובסקי סגן הנשיא, להודיעכם כי יש להקפיד על תקנה 497 לתקסד"א, באופן שאין להמציא בפקס לביהמ"ש כתבי טענות, סיכומים ותצהירים. מסמכים אחרים ניתן לשלוח ובתנאי שאינם עולים על 5 עמודים - ראו הוזהרתם, מסמכים שישלחו שלא על פי התקנות, לא יטופלו .
ב. עקב העומס בבית המשפט לענייני משפחה בכ"ס, הועברו חבילות של תיקים לביהמ"ש בראשל"צ. לאור פניות של חברים, שלא להעביר תיקים של תושבי השרון לראשל"צ, הודיע סגן הבשיא, כב' השופט ש. בוקובסקי, כי יש להקפיד על מסירת כתובת הצדדים ע"ו כתבי הטענות ובטופס פתיחת הליד, וכן יש לצרף הודעה, שהם מבקשים שתיקם יתברר בכ"ס ולא יועבר.
ג. לחוזי גם ידוע כי נירנן להגיש לביהמ"ש בכתב תובעוה"דחד צרור של תביעות שונות כמו שכר ראוי * פירוק שיתוף * הצהרתי י שיתוף + איזון י


נזיקין, צו מניעה וכד' ובלבד שלא מדובר במזונות או משמורת. ראו החלטתה של כב' השופטת חני שירה (בימ"ש לענייני כנשפחה ראשל"צ) בתיק תמ"ש 11685/01.

בגיליון זה מובאים שני פסקי דין בעניין תביעות בעל להפרזתת מוונות, שניתנו בהסכמה. התוצאה הינה חמורה מבחינת ניהול מו"מ למזונות בהסכמה. מתן הסכמה לתשלום מזונות כמוה כגזר דין סופי, שלא ניתן לשינוי.

וציקוו טעות
בגיליון 34 פורסמה החלטה של כב' השופט צבי ויצמן מביהמ"ש לענייני משפחה בכ"ס (תמ"ש 25181/05), בעניין סמכות מזונות ילדים.
אנו כותנצליכ] וכובקשיכ) לתקן, כי את המבקש (הבעל) ייצג עו"ד רן רייכמן ואת המשיבה (האישה) ייצג עו"ד דוד הלפגוט, ולא כפי שפורסם.

המערכת:
עו"ד אורי צפת, יו"ר הועוה"דענייני משפחה עו"ד דפ3ה טל-קורן, מ"מ יו"ר הועוה"דו"ד עוה"דחרון, סגן יו"ר הועדה
עו"ד טלי ארצי, חברת הועדה.
עו"ד לימור וי3ברגר, חברת הועדה


בג"ץ 6650/04 פלונית נ' בית הדין הרבני האזורי בנתניה ואח' (מיום 14.5.2006)


בג'יצ קיבל עתירה שהרגשה כנגד ביה"ד הרבני ופכזל ראיות שהושגו תוך פגיעה בפרטיות. כתוצאה מכד בוטלו פסקי הדלן של ביה"ד. בפס"ד מקיף ומענלין, נסקרו הלכות רבות בעניין זה ונקבע כי חוק הגנת הפרטלות חל על בתי הדין הרבניים.

עוד קבע ביהמ"ש העליור כי גם ביחסים שבין בני זוג חל החוק וכ"א מהם זכאי לפרטיות כלפי בן זוגו. לכן צילום האישה על ידל הבעל בתוד בלתם, במצב אלנטימי עם זר הינו פגיעה בפרטיות. רשות היחלד של אדם היא כל המרחב שלו, גם אם אין לו שם זכות קנילו כמו בבית הוריו, בבית חולים, בתא טלפון וכד'. תנאי לתחולת ההגנות שבסעיף 2(18) לחוק הגנו7 הפרטיות, הוא שהטוען לכד עוה"דת הפגיעה בתום לב, באופן סובייקטיבי. פגיעה קשה בפרטיות הינה חוסר תום לב מובהק.

הופיעו:
לעותרת: עו"ד פסח ק3יר, עו"ד ענבל לאור-צדיק למשיב 3: עו"ד אב3ר זי3גר, עו"ד שירה קוברסקי בשם היועץ הנושפכיי לנדנץשליל: עוייד ח3י אופק


בר"ע 2868/05 פלונית ואח' נ' אלמוני (מיום 9.4.06)ביהמ"ש לענייני משפחה, כב' השופטת חכה קיציס, לא פסקה מזונות זמניים לאישה לנוכח פוטנציאל ההשתכרות שלה. בר"ע שהוגשה לביהמ"ש המחוזי נתקבלה. ביהמ"ש המחוזי (כב' השופטת רות לבהר שרון) קבע, כי בימ"ש קמא שגה בכך שלא התחשב בקושי הקיים (במקרה זה) במציאת עבודה שתהיה ברמת הכנסה דומה ותוד שמידה על רמת חיים דומה שהיתה לאישה. במקרה זה, לבני הזוג היתה מעדנייה והבעל מנע את המשך עבודתה של האישה שם.

הופיעו:
למבקשות: עו"ד רמי רוב"ן
למשיב: עו"ד דוד טורק
תמ"ש 11050/05 פלונית נ' אלמוני ואח' (מיום 9.4.2006)


ביהמ"ש דחה תביעת היורשים של אמם כנגד בעוה"דלפיה חלה הלכת השיתוף ולאמם יש מחצית בדיןה הרשומה ע"ש הבעל. אמנם, יורש יכול לתבוע את זכותו של המוריש על פי חזקת השיתוף ואולם מקום בר המוריש ויתר על תביעה כזו, יהיו יורשיו כפופים לויתור כזה. אולם, מקום בו לא נוצרה ההזדמנות של המוריש לטעון את הטעוה"דאין לראות זאת כויתור מצדו.
במקרה זה, למורישה היתה ההזדמנות לעמוד על זכויותיה על פי הלכת השיתוף, אד היא לא עשתה כן. שתיקתה וויתורה על תביעה כזו שוללת את זכותם של היורשים לתבוע זאת כעת. התביעה נדחתה.

הופיעו:
לתובעת: עו"ד יצחק פרידמן
לנתבעים: עו"ד רו3י עזרא

תמ"ש 19480/05 פלונית נ' עזבוו המנוח אלמוני ז"ל (מיום 30.4.06)

כב' השופט צ. ויצמן חייב בעל שנפטר (ולפיכך את עזבונו), בתשלום פלצויים כספים לאלמנה וזאת כלוון שהתעמר בה שנלם רבות ולא נתן לה את גיטה על אף שחויב לעשות כן ע"י ביה"ד הרבני. ביהמ"ש קבע כי

הבעל עוול כנגדה בעוולות נזקיות של רשלנות ושל הפרת חובה חקוקה וגרם לה לנזקים שאינם ממוניים. ביהמ"ש תימחר כל חודש ל"אי שחרור האישה מעגינותה,' בסד ם3,00 מ" (לחודש), ומכיוון שהאישה עוגנה 237 חודשינ] (עד פטירתו) חויב העיזבון לשלם לאישה 711,000 עה .
עוד קבע ביהמ"ש כי בסרבנות גט אין לפסוק פיצויים מוגברים כדי שלא יווצר גט מעושה.
מאידך, תביעת האישה עפ"י הלכת השיתוף נדחתה כיוור שלא תבעה בחיי המנוח ויש בכד משום שיהוי רויתור.

היפיעו:
לתובעת: עו"ד אלח3ן וי3יצקי ואח'
לנתבע: עו"ד יפעת מ3דל-גודלניקתמ"ש 64191/00 ש.ס. נ' ש.י. (מיום 11.4.06)


ביהמ"ש קבע את הכללים בתביעות נזיקין בין בני זוג וקבע כי בתביעות כאלה יש להפעיל רגישות יתר ולקחת בחשבון נסיבות שונות. לכאורה, אין זה טבעי כי תביעות נזיקין בין בני זוג יגיעו לפתחו של ביהמ"ש ולטעמו רק כאשר מדובר בנסיבות קיצוניות.כן ציין ביהמ"ש כי בין בני זוג קיימת חובת זחירות מיוחדת. יש והמניעים הם השגת דברים נוספים כגון הרתעה עתידית במסגרת הסכסוך. במקרה זה האישה התלוננה במשטרה בליל שבת כנגד הבעל, שהוא שומר מצוות, וכתוצאה מכד הוא הוסע בשבת לתחנת משטרה, נחקר, נגבתה עדותו הוא סירב לחתום על המסמכים,שוחרר, אך לא לביתו וכד ישן מ-חוב בליל שבת. ביהמ"ש קבע כי על האישה היתה חובת זחירות, אד היא לא התרשלה בהזמנת המשטרה. כאשר הבעל מחה על חילול השבת היה זה שינול פתאומי וכל אישה במקומה היתה מתקשרת למשטרה ולפיכד נדחתה התביעה. ביהכו"ש קבע כלל כי אין זה ראול מבחינה חברתית כי כל תלובה למשטרה תביא לאחריות נזלקלת. תלונה למשטרה הלנוה זכורנ בכךלכזית והטלת חיוב נזיקי הינו מרחיק לכת ומסוכן מבחינה חברתית. דבר כזה עלול לגרוכ] לאנשיכ] לחשוב פעמיים טרם פניה למשטרה מתוד חשש של תביעה נזיקית. מאידד יש נזק הברתל בתלונות שווא. אם יוכח כי מדובר בהאשמת שווא, ניתר לתבוע בנזיקלר.האישה תבעה את הבעל בנזיקין על כד שהיה עוקב אחריה ומקליטה כל הזמן. בלהמ"ש קבע שזה אינו סביר ולכן יש בכך התרשלות כלפי האישה. האישה הזדקקה לטיפול נפשי, אולם כיוור שלא הוכח הקשר הסיבתי לכך (ממעשי הבעל) נדחתה תביעתה.

הופיעו:
לתובעת: עו"ד אחרון קורזו
לנתבע: עו"ד אורי צפת


תע 3963/01 י.ק. ואח' נ' מ.ב. ואח' (מיום 23.5.06)

יש צוואות בהן מצווה המנוח כי מי שמתנגד לצוואה יהיו מבוטלות ההוראות המצוות לו והוא לא יזכה על פי הצוואה. מדובר בתניה של אי-תקיפת הצוואה. הפסיקה קבעה כי אין לבטל תנית סילוקלן על הסף (אנגלמן נ' קללין, מג(1) 772) אלא יש לבחון אותה על פי מבהני תקנת הציברר תוד איזוו אינטרסים שונים. יש בכד, למשל, פגיעה והרתעה של בן משפחה מפני הגשת התנגדות לצוואה, זה עלול להיות מגן וחסינות לכנבצעוה"דמית בצוואה וזה גם נראה כקנס לא הוגן. הכלל הוא שיש לתת תוקף לתניית סילוקין, אך יש לקיימה כאשר ההתנגדות נובעת ממניעלם פסולים ומחוסר תום לב.
במקרה דנן, קבע ביהמ"ש כי אין לראות בטענת הנתבעות טענות סרק טורדניות וחסרות תום לב על אף שהן נדחו, כי טענות ההתכגדות באו לשמור על רצון המת ולתקן טעות שנפלה במנגנוו האיזון של הצוואה.

הופיעי:
לתובעים: עו"ד ט. 3הו ואח' ועו"ד ש. ורשה לנתבעות: עו"ד פרופ' מ. קורי3אלדי
תמ"ש 57910/02 פלוני נ' אלמוני(קטין) (מיום 18.5.06)

בתביעה להפחתת מזונות קבע ביהכו"ש כי כמעט ולא ניתן לתבועוה"דתת מזונות. לצורך תביעה להפחתה, איר הבדל אם מדובר בפסק דין, שהושג בהסכמה לבין פסק דין מכריע על יסוד ראיות, כי התנאי הוא הוכחת

שינוי מהותי בנסיבות שהיו קיימות בעת מתן פסה"ד. כשמדובר במזונות שנקבעו בהסכמה אין לשנותן על נקלה, אלא במקרים בולטים - אירוע בלתי צפוי שלא ניתר לצפותו בעת גיבוש ההסכמות או כאשר נוצר מצב בלתי נסבל באופן בולט, או שינוי קיצוני המצדיק התערבות בהסכמה מפורשת. עצם הגעת קטין לגיל 15 אינה עילה להפחתת מזונות, זה אינו שינול נסיבות מהותי. שינוי בגיל הוא שינוי צפוי. אב הנותן הסכמה לתשלום מזונות יודע שילדיו יגדלו ויש להביא נתון זה בחישוב כלל הנתונים שהוא שוקל .

הופיעו:
לתובע: עוייד אברהם לביא
לנתבע: עו"ד ציפורה פיק
הערת המער3ת: תוצאות פסה"ד מקשות מאוד על ניהול מו"מ למוונות. מו"מ לגיל 6 הכולל אפשרות שעל האב לצפות מה יהיה בגיל 15 הוא בלתי אפשרי. לכן, עדיף פסיקה על פי ראיות שאן אלר את מרכיב "הצפיה". וראה להלן -:

תמ"ש 107782/00 פלוני נ' אלמוניות (מיום 17.5.06)

 

הלכה פסוקה כי הסכמה לתשלום מזונות גורמת לכד שאין לשנוו7 את ההתחייבות על נקלה ורק שינוי משמעותי רבולט יצדיק התערבות. גם נישואין שניים והולדת ילדים נוספים אין בה כשלעצמה כדי להביא להפחתת מזונות. יש לבחון נסיבה חדשה זו על רקע כל השינויים האחרים שחלו. כמו שיבויים בהכנסה.
התביעה נדחתה והתובע חריב בהוצאות המשפט ובשכ"ט.

הופיעו:
לתובע: עו"ד חנ3יה לוי3גר
לנתבעות: עו"ד אסתר אלמדון


-------------------
פסיקה רבנית
-------------------

פלוני נ' אלמונית (מיום 5.3.2006)

ביה"ד הרבני שמע עדולות של חוקרים שעקבו אחרל האישה במקומות בילוי כמו פאב ובתי מלון. לביה"ד הוצג סרט וידאו בו נראית האישה מחובקת עם גבר

זר. כן צולמה האישה נפגשת עם גבר זר מתחבקת ומתכשקת. כן טען הבעל ששמע שיחה של האישה עם חברה שלה בה סיפרה על הרומן שלה. כן הוצגו פירוט שיחות טלפון.
על סמד כל הנ"ל חויבה האישה בגט, נאסר עליה להינשא לבועל, היא הפסידה את כתובתה ואת מזונותיה ובגלל שנגרמו לבעל הוצאות משפט גבוהות בשל אי אמידת אמת, חויבה האישה לשלם לבעל 25,000 נ~ כהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.הופיעו:
לבעל: עוי,ד בש רחל
לאישה: עו"ד אלטמר-סעיד עדי
הערת מערכת: לאור בג"צ 6650/04 הנ"ל, שניתר לאחר מכן, ספק אם ניתן היה להציג בביה"ד הרבני את הראיות, כד שהתוצאה היתה שונה.

פלוני נ' אלמונית (מיום 21.2.2006)

ביה"ד הרבני הגדול קבע כי אפילו נדהתה תביעת

הגירושין, לביה"ד הרבני סמכות ייהודית נמשכת להוסיף ולדון במזונות האישה אף אם זו אינה מעוניינת בכד. בכד ביה"ד דהה את הטעוה"די עת נפלה הרנביעה נפלה הכריכה עימה. בנוסף, קבע ביה"ד הרבני הגדול כי דהיית תביעת גירושין אינה פס"ד סופי.

הופיעו:
לבעל: עוייד עדי אלטמו סעיד
לאישה: עו"ד סיגל מוסקוביץ בכר
הערת המערכת: אך ראו את הלכת גוטהלף, פד"י ל"ו 4 673, לפיה כל עוד תביעת הגירושלן תלויה ועומדת, איך לפרשה כשימוש האלשה בברירה שנלתנה לה בסעיף 4 לחוק שיפוט בתי דין רבניים וזה כהלק מתביעת הגירושיר. משנדהתה התביעה קמה לה זכות הברירה.

-----------------------
מן הכנסת
-----------------------


הכנסת לא שוקטת: עם פתיהת הכנסת ה17- הוגשו הצ"ח רבות.הצעת חוק יחטי ממון ביו בני זוג (תיקון- מועד האיזון), התשס"ו- 2006

 כבר הוגשה הצ"ח ( הייכ ?בולון אורלב) לפיה יתוקן חוק יחסי ממון בנוגע למועד האיזון (לפקיעת הנישואין) כאשר בני הזוג היים בנפרד 9 הודשים, או הוגשה תביעת גירושין, או הוגשה תביעה לפירוק שיתוף, או ניתן צו הגנה או דומה לו. ההידוש הנוסף הוא שמי שתובע איזון משאבים יפקיד גט ואם זו האישה היא תהתום על הצהרה על הסכמה לקבל גט.
הצעת חוק יחסי ממון בין בניזוג (תיקון - איזון משאבים), התשס"ו -2006

 
חה"כ זהבה גלאון מציעה לתקן את חוק יחסי ממון באופן שתהא לביהמ"ש סמכות להכליל ברשימת הנכסים שהם ברי איזון, נכסים שהיו גם ערב הנישואין או שנתקבלו בירושה וזאת על פי כוונת שיתוף ספציפית, לגבי ידועים בציבור- מוצע כי ניהול אורה היים משותף במשך 2 שנינ] מצביע על כוונת שיתוף בנכסים שהצטברו בשנים אלו. לגבי נכסים שהיו ערב ההכרות או שנתקבלו בירושה- יוכל ביהמ"ש להכלילם על פי כוונת שיתוף ספציפית.


הצעת חוק הירושה (תיקון - צוואה לטובת עדים), התשס"ו- 2006

הצ"ה נוספת שהוגשה, היתה לפסול כנהנינ] קרובים של עדי הצוואה כמו בן זוג, הורה, ילד ואח של עד הצוואה.

הצעת חוק הירושה (תיקון - בני זוג מאותו מין), התשס"ו- 2006

בחוק הלרושה הוצעו 2 הצ"ה לפיהן "בני זוג" הם גם בני זוג כנאותו מין, כד שיוכלו לרשת זא"ז וכן יוכל הנותר לתבוע מ?ונות כנן העיזבון.

הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון- צו משמורת לגברים מכים), התשס"ו-2006

 

חברת הכנסת זהבה גלאון הגישה הצ"ה לפיה אם הפר אדם צו הגנה, ניתן יהיה ליתן צו משמורת נגדו על פי חוק הכניסה לישראל. (היינו לשימו במשמורת).


הצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואיו וגירושין)

בעקבות הבג"צ האחרון, 8638/03 סימה אמיד ני ביה"ד הרבני הגדול, הוגשו 3 הצעות חוק להרהבת סמכותו של ביה"ד הרבני.
הה"כ דוד אוולאי ויעקב מרגי מצלעים לעגן בחוק שיפוט בתל דין דתיים את סמכות ביה"ד הרבני לדון בהסכמת הצדדים בעניוני ממון ולתת לביה"ד סמכות נמשכת לדון בכל הנובע מהסכם ומפס"ד שניתנו בביה"ד.
הה"כ זבולון אורלב הגיש הצ"ה לפיה בכל עניין אזרהי שיש הסכמה לסמכות ביה"ד, ידון בכד ביה"ד הרבני רכן תהא לו סמכות נמשכת.
חה"כ יצהק לול הגיש הצ"ה לפיה לביה"ד הרבני תהיה סמכות לדון בתביעה בדיני ממונות כבוררות לכל דבר.

הצעת חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין)

הה"כ אורית נוקד מציעה לקבוע כי אם ניתן פס"ד לגירושין והבעל סירב, יוכל ביה"ד להפקיע את כסף הקידושין ובכך לבטל את הנישואין מלכתהילה.

הלשכה מוזמנת לכנסת באופן קבוע כדל להגיש את הערותיה להצעות חוק. אם לש למי מההברים הערותהצעות, נשמה לקבלם בכתובת ועד מחון ת"א עבור ועדת בתי משפט לענייני משפחה. כל פניה כזו תתקבל בכובד ראש רתובא לדלון.