שבת, 25 מאי 2019

עט ואתיקה · מאגר כתבי עת

  גליון 83 · תאריך פרסום מאי 2006 · עט ואתיקה

ייצוג לקוח נגד גרושתו והיכולת לייצג את השניים בהגנה משותפת נגד תביעת צד ג'

ניגוד ענינים

העובדות:

1. עורד-דיך כוייצג לקוח התובע מגרושתו כספים עפ"י הסכם גירושין. ההליך התמצה עד עוה"דשיגור מכתבים לאשה ולאויר מכן לבא כחה.
2. בימים אלה הגיעה אל הלקוח תביעה חוזית המופנית כלפיו וכלפי נרושתו כאשר ב"כ האשה ממליץ בפניה להיות מיוצגת בתביעה זו במשותף עם הלקוח ע"י עורד הדין הפוכה.
3. שואל עורך הדין האם במקרה זה קיימת מניעה לייצג גם את האשה או שמא יש בכך משום פגיעה באפשרות הייצוג של הלקוח כנגד גרושתו בתביעה על פי הסכם הגירושין שהרי הלקוח מעוניין להכושיד ולהיות מיוצג ע"י עורך הדין הפונה בתביעה כנגד גרושתו בגין כספים המגיעים לו.

עמדת ועדת האתיקה:

1. הועוה"דשיבה לפונה כי אין הוא יכול לייצג את הלקוח נגד גרושתו וכן לייצגו נגד צד ג' בהקשר למכירת דיןתם.
2. תשומת לב השואל הופנתה לאמור בכלל 14 לכללי לשכת עוה"ד (אתיקה מקצועירנ) התשמ"ו1986-.

(44294)