שבת, 25 מאי 2019

עט ואתיקה · מאגר כתבי עת

  גליון 72 · תאריך פרסום ספטמבר 2003 · עט ואתיקה

השימוש בייפוי כח נוטריוני בלתי חוזר כשקיימת מחלוקת בין הצדדים לעסקה לגבי הפעלתו

יפויי כח

העובדות:
1.בין חברה (להלן: "החברה") ובין שני רוכשים (להלן: "הרוכשים") מצד אחד ובין חברה קבלנית מצד שני (להלן: "הקבלן") נחתם הסכם שלפיו רכשו הרוכשים מהקבלן זכויות שהיו מוקנות לו על פי הסכם פיתוח עם מינהל מקרקעי ישראל ביחס ל-4 דירות בפתח תקווה. הזכויות לשני בתים נמכרו לחברה, זכות לבית אחד נמכרה לאחד הרוכשים וזכות לבית נוסף נמכרה לרוכש שני וכל זאת על פי הסכם (להלן: "ההסכם הראשון").
2.שני הצדדים יוצגו על ידי עורך הדין אשר פנה בנושא זה לקבלת חוות דעת ועדת האתיקה.
3.הפונה קיבל ייפוי כוח בלתי חוזר לחתום על כל מסמך שיידרש במסגרת ההסכם הראשון.
4. לאחר חתימת ההסכם הראשון חתמה החברה על הסכם פיתוח חדש עם המינהל שכלל את כל הרוכשים ואת החברה והחזקה בקרקע נמסרה לרוכשים.
5.בין לבין חתמה החברה על הסכמים עם רוכשים חדשים (להלן: "הרוכשים החדשים") ולפיו מכרה החברה לכל אחד מהם בית שהחברה התחייבה לבנות על החלקה.
6.החברה פנתה לעורך הדין השואל בבקשה לעשות שימוש בייפוי הכוח שניתן לו במסגרת ההסכם "הראשון" וכי יחתום בשם החברה על הסכם פיתוח חדש שיכלול את החברה ואת הרוכשים החדשים ואת הקבלן - וזאת לפי דרישת המינהל.
7.בינתיים קיבל עורך הדין פנייה בכתב מהקבלן ולפיה הוא נדרש שלא לעשות שימוש בייפוי הכוח הבלתי חוזר ולא לחתום על הסכם הפיתוח החדש, אשר כולל את מי שרכש מהחברה זכויות על פי הסכם פיתוח, בטענה כי הרוכשים נותרו חייבים לה סכומים שונים על חשבון ההסכם הראשון.
8.בנוסף טוען עורך הדין כי מבחינתו לא קיימת מניעה כלשהי לחתום על הסכם הפיתוח החדש אולם הוא מבקש הנחיה מהוועדה בנושא זה.

עמדת ועדת האתיקה:
1.הועדה השיבה לפונה כי אם הוא בטוח שעל פי תנאי החוזה והפקדת ייפוי הכוח, עליו לעשות שימוש בייפוי הכוח, עליו לעשות כן.
2.מכל מקום, אם בכוונת עורך הדין אכן לעשות שימוש בייפוי הכוח, עליו להודיע על כך לכל הצדדים ולאפשר לכל צד המתנגד להפעלת ייפוי הכוח כאמור, שהות מספקת לנקיטת הליכים משפטיים.
3.אם קיימים ספקות לגבי הזכות לפעול על פי ייפוי הכוח על עורך הדין להפנות את הצדדים להליכים משפטיים.
(36086)