שבת, 25 מאי 2019

עט ואתיקה · מאגר כתבי עת

  גליון 72 · תאריך פרסום ספטמבר 2003 · עט ואתיקה

עורך-הדין וזכותו להקים ולנהל חברההנושאת את השם "המרכז הישראלילכינוס נכסים"

עיסוקים אסורים/נוספים

העובדות:
1.עורך דין, בעל ותק של 10 שנים במקצוע וללא כל רבב, הודיע כי משיקולים שונים החליט, בשנת 2002 להקים חברה בבעלותו הבלעדית בשם "המרכז הישראלי לכינוס נכסים" והיא אינה חברה בע"מ.
2.עורך הדין מסביר כי ניתב אל החברה אך ורק את הליכי כינוס הנכסים המנוהלים על ידיו בלבד כעורך דין/כונס לגבי נכסים שמונה עליהם ככונס נכסים על ידי הוצל"פ/בימ"ש.
3.החברה אינה מפרסמת את עצמה בכל דרך שהיא.
4.ה"פרסום" (שהוא למעשה אזכור השם בלבד) האחד והיחיד שמאזכר את שם החברה הוא פרסום בעיתונות (המחויב על ידי לשכת ההוצל"פ/ביהמ"ש) ובו הזמנה להציע הצעות.
5.גם בהזמנה להציע הצעות שבה מוזכר שם החברה מצוין יחד "עו"ד פלוני - כונס נכסים" וכן הבהרה בגוף ההזמנה כי המכר כפוף לאישור ביהמ"ש/הוצל"פ.

השאילתא:
1.לאחרונה הוסבה תשומת לבו של השואל לחשש של חברו כי בדרך הזכרת שם החברה יש חשש לפרסום לא חוקי ולכן מתבקשת עמדת הלשכה לאופן אזכור החברה כדלעיל.
2.עורך הדין מדגיש כי למעט כינוסי נכסים משפטיים על ידי הוצל"פ/ביהמ"ש החברה אינה עוסקת בשום עניין אחר, כמו כן הוא מבהיר כי רק הוא המחזיק במניות החברה וכי לעולם לא יועבר חלק ממניות החברה למי שאינו עורך דין.
3.עורך הדין מודיע כי שם החברה נבחר שלא על מנת להטעות אלא דווקא להבהיר את מהות החברה - העוסקת בכינוסי נכסים.
4.לבסוף מציין עורך הדין כי חזקה היא שלאחר שאושר לרישום שם החברה על ידי רשם החברות מהווה הדבר ראייה חלוטה כי אין בו משום הטעייה.

עמדת ועדת האתיקה:
1.הועדה הודיעה לפונה כי חברה המיועדת לעיסוקים אשר יועדו לעורכי דין, צריכה להיות מורכבת אך ורק מעורכי הדין בעלי המניות בה. לעניין זה מופנית תשומת לב השואל לנקוב בסעיף 59ב' לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א1961-.
2.הועדה סבורה כי בקביעת שם אחר לחברה אשר מנהל השואל, יש משום עקיפת החוק.
3.נוכח האמור לעיל, סבורה הועדה שהשואל אינו רשאי לעשות שימוש בחברה בשם המצוין בפנייתו וכן לעשות שימוש בפרסומים כדוגמת אלו שצורפו לשאילתא.
(35971)