יום חמישי, 25 אפריל 2019

עט ואתיקה · מאגר כתבי עת

  גליון 71 · תאריך פרסום יוני 2003 · עט ואתיקה

גבויות וחובות עורך הדין ביחס להאשמות חמורות המוטחות נגדו ע"ילקוח בבית המשפט

עוה"ד ולקוחו

העובדות:

1.עורך דין מייצג חברת בנייה מזה כ10- שנים בנושא פרויקט מגורים ומסחר.
2.הפרויקט קיבל ליווי בנקאי.
3.מסיבות שונות הופסק ליווי הבנק ונחתם הסכם ליווי חדש כשבמסגרתו דרש הבנק כי ימונה לפרויקט נאמן אשר יפקח על התקבולים שלו ויוודא כי כל כספי התמורה ממכירת דירות יגיעו לחשבון הליווי.
4.הבנק הסכים כי עורך הדין ישמש כנאמן הבנק והחברה בגין הפרויקט ונחתם גם הסכם נאמנות משולש בין הבנק, החברה ועורך הדין.
5.לאחרונה הוגשה בקשה למינוי כונס נכסים לגבי זכויות החברה בפרויקט ומונה כונס נכסים זמני.
6.במסגרת תשובה לבקשה שהגיש הבנק כנגד החברה, הגישה החברה כתב תשובה שבו כללה האשמות חמורות ביותר כנגד עורך הדין אשר חלקן קשורות לפרויקט וכל כולן אשמות כזב. החברה ניצלה את ההליך המשפטי כדי לתקוף אישית את עורך הדין
- וזאת לאחר שמאז חתימת ההסכם המשולש מילא עורך הדין את כהונתו באופן שלא אפשר לחברה להוציא כספים מחשבון הליווי שלא למטרות הפרויקט.
7.הואיל ועורך הדין אינו צד לדיון בביהמ"ש הרי ממילא הדברים שנכתבו ע"י החברה נכתבו במסגרת הליך משפטי המוגן ע"י חוק לשון הרע.
8.עורך הדין בפנייתו לוועדה שואל את השאלות הבאות:
א. האם הוא רשאי במסגרת ההליך המתקיים בפני ביהמ"ש לבקש רשות למתן תגובה ובמסגרת זו לפרט את תשובתו בצירוף מסמכים שהגיעו אליו במסגרת יחסי עורך-דין - לקוחן
ב.באם בקשתו הנ"ל לא תתקבל ע"י ביהמ"ש, שכן אינו צד לדיון, האם יהא רשאי להיענות לבקשת הבנק ולהגיב ע"י מתן תצהיר ומסמכים במסגרת התשובה של הבנק?
ג.האם במסגרת הליך של דיון עצמאי ונפרד של תביעת לשון הרע (עם אותו לקוח) יהא רשאי עורך הדין להשתמש במסמכים שהגיעו אליו במסגרת יחסי עורך-דין-לקוח?
ד.מוסיף עורך הדין כי השימוש במסמכים נועד אך ורק כדי להגן על שמו ומקצועו בפני העלילות שהעלילה החברה עליו. כמו כן הוא טוען כי בהצגת המסמכים יש כדי לסתור לחלוטין את כל טענות החברה אחת לאחת.

עמדת ועדת האתיקה:
1.ככלל אין ללקוח זכות לתקוף את עורך דינו ואחר-כך למנוע ממנו את הכחשת הדברים ע"י טענת חיסיון.
2.אם הלקוח הטיח בעורך הדין האשמות חמורות זכותו להתגונן בפני אותן האשמות ויש לראות בהאשמות הלקוח משום ויתור על החיסיון.
3.אשר לשאלה 8 א לעיל הרי לדעת הועדה מדובר בעניין פרוצדוראלי, אולם על עורך הדין להימנע מלחשוף את המידע והעובדות בטרם בית המשפט התיר לו להגיב וכמובן לאחר שמיעת תגובת החברה לבקשתו.
4.אשר לשאלה בסעיף 8 ב לעיל, סבורה הועדה כי ראוי שלא ימסור תצהיר אלא שהבנק יזמינו להופיע כעד וכך תוכל החברה להתנגד לכך.
5.אשר לשאלה בסעיף 8 ג לעיל, הרי אם ינקוט עורך הדין בהליך אישי נגד החברה יוכל במסגרתו של אותו הליך להשתמש בחומר. רצוי כי ייעשה שימוש בחומר רק לאחר שלחברה תינתן הזדמנות להתנגד לכך.
(34942)