יום חמישי, 25 אפריל 2019

עט ואתיקה · מאגר כתבי עת

  גליון 71 · תאריך פרסום יוני 2003 · עט ואתיקה

המותר לעורך דין חבר עמותה לייצגה,כשאין הוא נושא בכל כהונה בה?

עוה"ד ולקוחו

העובדות:
1.עורך דין פנה לוועדה ושאל האם הוא רשאי לייצג עמותה שהוא חבר בה ואינו נושא בכל כהונה בה - וזאת כנגד תשלום שכ"ט.
2.המדובר במתן ייעוץ משפטי ועריכת הסכם צד ג עבורה בתמורה לקבלת שכ"ט.

עמדת ועדת האתיקה:
הועדה השיבה לפונה והודיעה לו כי אין פסול בייצוג עמותה על ידי מי שהינו חבר בה ואיננו בעל תפקיד - אף בתמורה לשכר טרחה.
הועדה הוסיפה כי אין באמור לעיל כדי למנוע איסור ייצוג במקרים ספציפיים שבהם עלול להיווצר מצב של ניגוד עניינים.
(34787)