יום חמישי, 25 אפריל 2019

עט ואתיקה · מאגר כתבי עת

  גליון 71 · תאריך פרסום יוני 2003 · עט ואתיקה

המותר והאסור בשיגור מכתב התראה לצד שכנגד

עוה"ד ולקוחו

העובדות:
1.עורך דין פנה לוועדה וביקש לברר האם הוא רשאי לשגר לצד שכנגד מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים ולצרף אליו העתק של כתב תביעה שיוגש לבית המשפט באם הצד שכנגד לא יסדיר תשלום חוב למרשו של עורך הדין.
2.עורך הדין שואל האם אין במכתב האמור משום עבירה על כלל 24 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו1986-.
עמדת ועדת האתיקה:
הועדה השיבה לפונה כי שיגור מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים כשמצורף לו העתק מכתב התביעה שיוגש לבית המשפט, אין בו משום הפרת כלל 24 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו1986-.
(34829)