יום חמישי, 25 אפריל 2019

עט ואתיקה · מאגר כתבי עת

  גליון 71 · תאריך פרסום יוני 2003 · עט ואתיקה

מילות סיכום עם תום כהונת הועדה

דבר היו"ר

חברות וחברים יקרים,
אתם אוחזים בגיליון האחרון של "עט ואתיקה" היוצא בקדנציה של ועדת האתיקה הנוכחית. מטבע הדברים, אבקש לייחדו לדברי סיום (והתחלה חדשה...).
היו אלה 4 שנים אינטנסיביות ומועילות. אנו, חברי ועדת האתיקה, שמנו לנו למטרה לשמור על כבוד המקצוע וכבוד החברים, במיוחד בתקופות הסוערות אותן חווינו.
בקדנציה החולפת העמדנו את עצמנו לרשות כלל החברים, בהתנדבות מלאה, מתוך רגש עמוק של שליחות ציבורית. הועדה הונחתה על-ידי החובה לשמור על רמתו הגבוהה של המקצוע, מחד גיסא, ועל-ידי הרצון להביא לטיפול מהיר ויעיל בתלונות ובעיקר בבקשות לחוות-דעת, מאידך גיסא.
במהלך כל הקדנציה האחרונה, אשר החלה בחודש יולי 1999, הצליחה הועדה, באמצעות התגייסות מרשימה של חבריה, לקבוע סטנדרטים חדשים כטיפול בתלונות השונות, תוך שעמדנו לרשותם של החברים בכל שעות העבודה ואף מעבר לכך. כמשכנו גם להקפיד שלא יהיה משוא פנים בוועדה. לא אפשרנו לאיש להופיע בפנינו, כדי שלא ליצור אפליה בין עוה"ד, אלא כל הטענות בפנינו הועלו נכתב בלבד.
מובן, כי מספר השיא של התלונות וחוות הדעת לא הקל על עבודתה של הועדה ועל שאיפתה ועמוד ביעדים אלה. יחד עם זאת, כמעט תמיד טיפלנו בבקשות לחוות-דעת תוך ימים ספורים, ובמצבים מיוחדים בהם נדרשה חוות-דעת דחופה, אפילו לאלתר. מכל מקום, מניסיוני למדתי כי מתוך עשרות התיקים שנערמו מדי יום על שולחני, ברוב המקרים היה מדובר בתלונות סרק, ללא בסיס. לפיכך, לדעתי, יש להנהיג תשלום אגרה מינימאלית שתושת על כל מי שפונה בתלונה לוועדה, שתוחזר לו במידה שתלונתו תתברר כמוצדקת. כמו-כן, ראוי לתת לוועדה סמכות - במקרים קיצוניים במיוחד - לחייב את המתלונן בהוצאות.
הייתה לי הזכות לשמש כראש הועדה, זככוה העמדתי את עצמי לרשותם של עורכי הדין, כמעט בכל שעות היממה. שמחתי להיות לעזר לכל מאות עורכי הדין אשר פנו אליי, ושמחתי עוד יותר להיוודע לכך שהן הערכים האתיים והן הנחיות הועדה והדברים שפורסמו בגיליונות "עט ואתיקה", פילסו את דרכם לשגרת היום-יום של החברים.
סוף דבר, אני רוצה להודות לכם ולכל חבריי בועדת האתיקה, אשר שקדו ללא ליאות על משמר המקצוע בכל ימות השנה. בטוחני, כי נשכיל לפעול ברוח זו, וביתר שאת, גם בשנים הבאות, לטובת כבודו ולקידום מעמדו של עורך הדין.

לשירותכם בכל עת,
אילן בומבך, עו"ד
יו"ר ועדת האתיקה